-- 28 oktober 1955 -- 140. voorstel van B&Vf akkoord zou zijn gegaan, waarbij het aantal vergunnin gen met vijf zou zijn uitgebreid» De heer VAN WELY zegt het laatste bedoeld te hebben. De VOORZITTER wijst er nog op, dat de Drankwet een hulpmiddel - zij het een niet zo heel erg sterk hulpmiddel - is van de drankbe strijding. Het drankmisbruik zal ten slotte moeten worden overwonnen door de zedelijke kracht van ons volk. Hierop wordt het voorstel van B&W in stemming gebracht en aan genomen met 16 tegen 2 stemmen. Voor hebben gestemd de leden A.P.Hilhorstmevrouw Landweer- de Visser, Van AndelBrouwer, Klarenbeek, Van den Arend, Pieren, Clemens, Grift, Dorresteijn, R.Hilhorst, Van Zadelhoff, De Haan, Oranje, Butze- laar en Van Wely. Tegen hebben gestemd de leden Schaafsma en mevrouw Polet-Musler 171* Voorstel tot vaststelling van: a. een ontwerp-herziening van het uitbreidingsplan Rijksweg met be trekking tot art.12, lid 1, der Bebouwingsvoorschriften I— 721)1 b. een herziening van het uitbreidingsplan Soest-Zuid als gevolg van een verzoek van Gedeputeerde Staten (1-724)» 172. Voorstel tot wijziging van de verordening op de openbare wegen, het openbaar water en de gemeentekade (1-5174)» De voorstellen sub 171 en 172 worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 173» Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor: a. aanschaffing van meubelen voor de o.l.school Soesterberg (1-722). De heer PIEREN heeft bij de stukken een rapport van Gemeente werken gezien, waarin wordt geconstateerd dat een onderzoek is inge steld naar de vloeren in de scholen in Soesterberg en de school in de Kerkebuurt, door de schoolarts, een technisch ambtenaar van de ge meente en de wethouder van onderwijs. Verder wordt thans een voorstel gedaan - waarbij spreker zich geheel kan aansluiten - om circa 60 nieuwe banken (c.q. tafels en stoelen) aan te schaffen voor de open bare school te Soesterberg. Deze schoolbanken zouden reeds enige jaren geleden door het hoofd der school zijn aangevraagd. Nu zegt de voordracht: "Door de waarnemend districtsschoolarts is ons bericht, dat de banken in de openbare school te Soesterberg volkomen foutieve afmetingen hebben, hetgeen voor de houding van de kinderen totaal verkeerd is." Dit was bij het college toch al bekend? Men kan zich voorstellen, dat voor de vervanging van vloeren in de openbare school in de Kerkebuurt aan de dienst van Gemeente werken een omslagpercentage van 10% wordt toegekend, omdat daar wer kelijk een onderzoek is ingesteld. Er is toen ook terloops naar de schoolbanken gekeken, doch veel is er niet aan gedaan zodat de dienst van Gemeentewerken in het laatste geval het douceurtje van 10a/o niet heeft verdiend. Spreker wil er nog op wijzen, dat de verwarming in deze school een groot zorgenkind is. De toestand is er zo erg, dat wanneer het 's winters flink vriest de w.c.'s volkomen bevroren geraken en het hoofd der school na sluiting van de school met emmers water uit zijn huis moet slepen om de w.c.'s schoon te maken. Door de dienst van Gemeentewerken is er al eens een onderzoek naar ingesteld, doch men is het niet eens over de vraag of een oliestookinstallatie of cen trale verwarming het beste is. Het stoken met olie bleek te duur te zijn, doch ook centrale verwarming zou niet rendabel zijn, omdat de school slechts vier klassen heeft. Met de aanleg zou dus moeten worden gewacht tot de school wordt uitgebreid. Verder zou centrale verwarming niet kunnen worden aangelegd, omdat daarmee een precedent zou worden geschapen voor de andere scholen. Spreker kan het daar - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 332