- 28 oktober 1955 M1 niet mee eens zijn. Er is in elk geval verwarming nodig, maar de kachels zijn er afgekeurd. Er moeten dus zeer dringend voorzieningen worden getroffen, te meer daar in de wintermaanden de kinderen met de jas aan in school moeten zitten. In een der klassen hing zelfs - de schoolarts heeft het geconstateerd - de een of andere damp, men be weert kolendamp, maar die kan men niet ruiken. Men moest naar buiten voor frisse lucht. Spreker dringt er ten zeerste op aan, zo spoedig mogelijk aan een en ander iets te doen, waarbij hij centrale verwarming speciaal in de aandacht aanbeveelt. De wethouder DE HAAN geeft toe, dat de banken in de openbare school te Soesterberg, die er al een aantal jaren staan, van het begin af aan niet van het juiste formaat waren. Het verschijnsel doet zich echter ook voor, dat de gemiddelde lengte van de Nederlander steeds is toegenomen. Dit wordt niet alleen vastgesteld ten aanzien van hen, die militair worden gekeurd, maar ook bij de schooljeugd. Dit is een van de oorzaken, waardoor de banken beneden de maat zijn geraakt. Bovendien gaan de kinderen tegenwoordig een half jaar later naar school dan in de tijd toen de banken werden aangeschaft. Het gemeentebestuur heeft steeds geprobeerd, de allerslechtste schoolbanken eerst op te ruimen. Zodoende is enige voorrang verleend aan de aanvraag van schoolbesturen, in wier scholen nog banken ston den uit de vorige eeuw, die werkelijk niet meer waren te gebruiken. Nu de banken in de openbare school te Soesterberg tot de slechtste zijn gaan behoren, komen zij voor vervanging aan de orde. Het is een eis van billijkheid om ten aanzien van het opruimen van oude banken in de verschillende scholen vergelijkenderwijs te werken. Men kan niet in het wilde weg banken, waar een foutje aan zit, vernieuwen. Dan zou de begroting erg scheef worden getrokken. Nu de openbare school te Soesterberg aan de beurt is, wordt de raad daartoe een voorstel gedaan. Het college heeft daarbij heus niet gewacht op het verslag van de waarnemend districtsschoolarts, die er net bij kwam. Naar de toestand van de vloeren is inderdaad een onderzoek in gesteld door de dienst van Gemeentewerken. Het omslagpercentage van 10$ heeft daar echter niets mee te maken. Dit is een boekhoudkundige verrekening, die plaats vindt bij verschillende door Gemeentewerken uitgevoerde werken in verband met de topkosten, zoals voor toezicht, het maken van plannen, berekeningen e.d. In het ene geval zullen die kosten meer zijn dan in het andere, doch er is een gemiddelde voor genomen van 10$. Op een karwei van ƒ.10.000,komt dus een toeslag van ƒ.1.000,--, zijnde het omslagpercentage van 10$ voor Gemeente- vlerken. De verwarming in de openbare school te Soesterberg is inderdaad een probleem, omdat - zoals op meer scholen - de kachels er niet best zijn. Het bevriezen van de w.c.'s behoort echter tot het verleden, omdat ter voorkoming daarvan electrische verwarming is aangebracht. Het is wel de bedoeling om, zodra de school binnen zeer afzienbare tijd wordt uitgebreid, na te gaan of het zin heeft er centrale ver warming te maken, zodat de verwarming aan moderne eisen voldoet. Het heeft echter weinig zin, de school een jaar voordat zij wordt uitge breid op de kop te zetten voor het aanleggen van verwarming, die een jaar later veel goedkoper kan worden aangebrachtHet is beroerd, dat nog een poosje moet worden doorgewerkt met deze kachels, maar zij zijn nog te gebruiken. Dat er wel eens een beetje damp hangt kan geen reden zijn om spoorslags met nieuwe verwarming te beginnen. Het pro bleem heeft echter de aandacht van het college. De heer VAN WELY wijst er op, dat de waarnemend districtsschool arts de banken heeft afgekeurd, omdat zij verkeerde afmetingen hebben. Het is dan niet juist, de kinderen er dagelijks in te doen plaats - nemen.-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 334