- 28 oktober 1955 142» nemen. Dit is zeer slecht voor hun houding. Het is daarom hoogst, .noodzakelijk, een onderzoek naar de banken op de verschillende scholen in te stellen. Als de kinderen dagelijks in te kleine banken met verkeerde afmetingen moeten zitten, is dit zeer nadelig voor hun gezondheid. De wethouder DE HAAN deelt mede, dat reeds in 1951 met de schoolarts een onderzoek is ingesteld naar alle schoolbanken in de gemeente Soest. De waarnemend districtsschoolarts wist dit niet, waardoor "kortsluiting" is ontstaan. Er is echter geen reden voor ongerustheid Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen. b. vernieuwing van de vloeren van de o.l.school Kerkebuurt (1-726). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 174. Voorstel tot het verlenen van een extra-krediet voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de o.l.school Soest-Zuid 1-716). 175* Voorstel omtrent ingekomen verzoeken inzake toekenning van een te gemoetkoming in de reiskosten als bedoeld in art.13 der Lager Onder wijswet 1920 1-719)* 176. Voorstel tot beschikbaarstelling van kredieten ter uitvoering van verleende medewerkingen op grond van art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 (1-715) 177* Voorstel tot vaststelling van een besluit inzake het verlenen van medewerking ingevolge art.72 der Lager Onderwijswet 1920 aan het R.K. Schoolbestuur te Soestdijk voor verbetering van de centrale verwarming in de Ivlariaschool (1-3111). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de voorstellen 174 - 177 besloten. 178. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend lid der Schoon heidscommissie ingaande 1 Januari 1956 (1-720). De VOORZITTER verzoekt mevrouw Polet en de heer A.P.Hilhorst met hem het stembureau te vormen. Hij wijst er op, dat met de inwer kingtreding van het nieuwe reglement van orde door het stembureau een nieuwe procedure moet worden gevolgd. Terwijl het bureau voorheen het aantal stembriefjes telde en controleerde met het aantal aanwe zige leden, wordt nu als volgt gewerkt: een lid van het stembureau controleert de namen, die spreker voorleesteen ander lid noteert de ze namen, terwijl ook de secretaris dit doet. Ingeleverd worden 18 stembiljetten, waarvan één ongeldig. Tot plaatsvervangend lid wordt benoemd de heer H.Bunders met 17 stemmen. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrich te werkzaamheden. 179* Voorstel tot het garanderen van de rente en aflossing van aan een deelnemer van de Bouwkas Nederlandse Gemeenten te verstrekken geld lening. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 180. Voorstel tot het handhaven van de gasprijs i.v.m. de verlaging van de omzetbelasting (1-728) De heer PIEREN leest in het voorstel, dat de gastarieven "met eenzelfde percentage" zullen worden verhoogd. Dit zal moeten zijn: met eenzelfde bedrag. De VOORZITTER beaamt dit en dankt de heer Pieren voor diens opmerking. De laatste alinea van de voordracht moet dus luiden: Op grond van het rapport van de Directeur van het Gasbedrijf stellen wij U voor te besluiten de geldende gastarieven tengevolge van de ver mindering der omzetbelasting ingaande 1 september 1955 met het - bedrag -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 336