- 28 oktober 1955 - 143. bedrag van die vermindering te verlagen en deze tarieven met ingang van dezelfde datum in verband met de verhoging der kolenprijzen enz. met eenzelfde bedrag te verhogen. De wethouder VAN DEN AREND zegt ter toelichting op het voorstel, dat ingevolge artikel 51 bis van de Wet op de Omzetbelasting 1954, de instantie die de gastarieven vaststelt - in dit geval de raad verplicht is zo spoedig mogelijk een besluit te nemen om de bestaande tarieven te verlagen, eventueel te verhogen. Aangezien sedert 1 januari 1955 de kolenprijzen belangrijk zijn gestegen (namelijk van ƒ.53,-- tot ongeveer 72,-- per ton) en ook andere kostprijsfactoren, zoals loonsverhogingen, stijging van onder houdskosten enz., de kostprijs van het gas in ongunstige zin hebben beïnvloed, is er dus gerede aanleiding tot een tariefsverhoging. Was de begroting van het Gasbedrijf voor het jaar 1955 sluitend geraamd, voor het dienstjaar 1956 is mede door de ongunstige factoren, die spreker zoeven heeft genoemd, een verlies geraamd van 29» 9*1 5 27 waarbij gerekend is, dat de verlaging van de omzetbelasting niet aan de gasverbruiker wordt doorberekend. Zou dit wel worden gedaan, dan zou het geraamde verlies met ƒ.15.984,73 moeten worden verhoogd en komen op 45*900, Aangezien een voorstel van de zijde van het college aan de raad om de gastarieven te verhogen dus alleszins gerechtvaardigd zou zijn, meent het college hier niet toe te moeten overgaan en wel omdat a. hierdoor een verlies van gasdebiet zou zijn te verwachten, waardoor het tekort nog groter zou blijken te zijn; b. te verwachten is, dat in de loop van het jaar 1957 een gedeeltelijke verlaging van de gasprijs zal zijn toe te passen, doordat een sup pletie zal plaatsvinden met Duits gas, terwijl bovendien met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid einde 1 958, wanneer de combinatie voor gasvoorziening Midden-Nederland in werking zal treden, een verdere verlaging van de gasprijs in overweging kan worden genomen. Vandaar dat het College, daarin gesteund door de Gascommissie straks bij de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1956 aan de Raad zal voorstellen de gasverliezen over 1956 te dekken uit het reservefonds, waardoor wordt voorkomen, dat de huidige gasprijzen voor korte tijd zouden moeten worden verhoogd. Deze toelichting, welke spreker eerder in de Financiële Commissie heeft gegeven, heeft hij op verzoek van deze commissie thans ook aan de Raad voorgelegd. Hierop wordt het gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 181. Voorstel tot wijziging van de bezoldigingsverordening (lV-727). 182. Voorstel tot aankopen van gronds a. nabij de Olijkeweg van W. Groene steijn (V-3162); b. nabij de Prof .Lorentzlaan van I.Kosman ("V—34 73) - 183» Voorstel tot verkopen van gronds a. nabij de Bosstraat aan P.M.Hvd. Crommenacker V—34 64) I b. nabij de Bosstraat aan P.Dekker V— 34 63) 5 c. nabij de Sparrenlaan aan WLBlankert (V—31 69) I d. nabij de Soesterbergsestraat hoek Van Beuningenlaan aan J.W.v.d. Drift (V-3171 184* Voorstel tot verlening van een zakelijk recht aan de N.V. P.U.E.M. nabij het plan Van Lenneplaan (V—3165) 185Voorstel tot oninvorderbaarverklaring rechten as en vuilnis over 1955* 186. Voorstel tot voorbereiding c.q. herziening van een uitbreidingsplan voor alle gronden in de gemeente, welke op de bij het ontwerp-besluit behorende kaart in rood zijn aangegeven (1-3176). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkom- - stig - l ll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 338