28 oktober 1955 144* stig de voorstellen 181 - 186 besloten. 187. Rondvraag. Re heer CLEMENS deelt mede, dat de bewoners van de Kampweg buitengewoon blij zijn met het daar gelegde trottoir. Het blijkt echter, dat de fietsers ook van het trottoir gebruik maken, waardoor gevaar voor de voetgangers ontstaat. Zo is deze week iemand bijna aangereden door een bromfiets. Kan hier iets aan worden gedaan, hetzij door het aanbrengen van een bord "voetpad", hetzij door de politie te instrueren in deze nauwkeurig toezicht uit te oefenen? Verder herinnert spreker er aan, enkele jaren gelden reeds te hebben gezegd, dat de bomen aan de Luitenant Koppenlaan weg moesten. Deze bomen werken het trottoir op en verstikken de grond. Bovendien krijgen de mensen door deze bomen weinig zon in huis. Spreker heeft vernomen, dat enkele bomen thans zullen worden gekapt. Rat zal echter geen effect sorteren. Daarvoor moeten alle bomen weg. Als voorbeeld voor een weg, waar de bomen zijn opgeruimd, noemt spreker de Van Maa renstraat, die daardoor een zeer prettig aanzicht heeft gekregen. De wethouder VAN ZADELHOFF is met de heer Clemens van oordeel, dat er aan de Luitenant Koppenlaan meer bomen weg moeten. Hij zou het echter betreuren, indien alle bomen werden gekapt. Het college zal pogen nog uit jaar het trottoir in deze laan te herstellen. De heer CLEMENS merkt op, dat dit niet veel zal helpen, wanneer de bomen daar blijven. Doordat de wortels de grond opwerken is de toestand op het ogenblik ondoenlijk. Het is het beste alle bomen er uit te halen en een ander geboomte bij voorbeeld rode meidoorn, er voor in de plaats te zetten. Dan kan men ook een behoorlijk trottoir maken. De VOORZITTER merkt op, dat het voor een normale weggebruiker duidelijk is, dat het trottoir van de Kampweg niet als fietspad mag v/orden gebruikt. Spreker zou er geen bord "voetpad" willen plaatsen, want dan zou men dit overal in de gemeente moeten doen. Het is beter de politie toezicht te laten uitoefenen. Daar de Van Maarenstraat een uniforme bebouwing heeft, was het gemakkelijker bij deze straat door het kappen der bomen een aardiger geheel te verkrijgen dan bij de Luitenant Koppenlaan mogelijk zal zijn. De heer CLEMENS gelooft, dat juist de Luitenant Koppenlaan door het weghalen der bomen een nog beter aanzien zal verkrijgen dan de Van Maarenstraat, waar de huizen thans een beetje pover voor de dag komen. De heer R.HILHORST vraagt, of het nieuwe reglement van orde evenals het oude in boekvorm aan de raadsleden zal worden toegezon den De VOORZITTER deelt mede, dat dit inderdaad in de bedoeling ligt. De heer ORANJE vraagt, of het de bedoeling is de bij de stukken gelegen hebbende brief van de heer Pieren in de raadsvergadering te behandelen. De VOORZITTER deelt mede, dat deze brief ter kennisneming voor de raadsleden bij de stukken heeft gelegen. De heer VAN WELY geeft uitdrukking aan de teleurstelling van de bewoners van de Oranjelaan, de Prins Hendriklaan, de Sophialaan en de Prins Bernhardlaandat nog steeds wordt gewacht met de betege ling van de trottoirs. Vooral in de herfst is de Oranjelaan een mod derpoel. In de Prins Bernhardlaan is het levensgevaarlijk, van het trottoir gebruik te maken. De bomen hebben hun wortels daar zo ver naar boven, dat het asfalt er onbegaanbaar is geworden. Het is hoog tijd ter plaatse trottoirbetegeling aan te brengen. Als er s avonds geen lampen branden, kan van de trottoirs helemaal geen gebruik - worden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 340