-- 28 oktober- 1955 -- 145 worden gemaakt, al doet men dit overdag ook al zo weinig mogelijk in verband met de wortels der "bomen. Ten aanzien van de lantaarns is in een der laatste vergaderingen "besloten, dat de P.U.E.M. het werk van de gemeente zou overnemen. Spreker is wel eens medegedeeld, dat als men 's morgens aan Gemeente werken de "boodschap gaf, dat lampen niet "branden, nog diezelfde middag voor het herstel er van wordt zorg gedragen, zodat er dan 's avonds al weer licht zou zijn. Vanavond brandden de lampen echter nog steeds niet. Er is een grote tijd mee verloren gegaan. In de Prins Bernhardlaan heerst 1 s avonds duisternis, terwijl de trottoirs niet begaanbaar zijn. Spreker heeft er vandaag nog eens naar geïnfor meerd. Toen is hem gezegd: "Dat kan niet. De lampen branden vanavond. Anders worden zij zaterdagmorgen veranderd." Waarom is er een zo groot tijdsverschil? Spreker heeft indertijd gevraagd naar een oplossing van de moeilijkheden met de schillenwijk. Er wordt steen en been geklaagd. De wethouder heeft toen gezegd, dat de kwestie in een vergadering van de Agrarische Commissie ter sprake zou worden gebracht. Dit is vermoede lijk ook gebeurd, maar spreker heeft er nog steeds niets van vernomen. Spreker zou voorts gaarne enige inlichtingen ontvangen over de bouw van de woningen in het Van LennepkwartierHem is gezegd, dat de bouw min of meer stop staat. Er is gisteren over gesproken in de Financiële Commissie. Daar is gezegd, dat er moeilijkheden zijn, omdat er geen ruimte is om putten te graven, terwijl er riolering moet wor den gelegd voordat de bom? kan worden vervolgd. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat als de raad er een groot krediet voor verstrekt, alle lanen kunnen worden betegeld. Hij moet echter de teleurstellende mededeling doen, dat alle door de heer Van Wely genoemde lanen dit jaar per sé niet kunnen worden betegeld, met uitzondering van de Oranjelaan, waar vandaag toevallig tegels zijn gebracht. In de volgende vergadering zal zelfs om een verhoging van de tegelpost worden gevraagd, doch dit geschiedt meer om begroting- technische redenen. De post laat echter een verdere betegeling dit jaar niet toe. Er kan ieder jaar iets aan worden gedaan, verdeeld over Soestdijk en Soest-Zuid. Meer kan er thans niet aan worden gedaan, hoe graag het college het ook anders zou willen. De regeling met de P.U.E.M. inzake de straatverlichting is pas op 1 oktober ingegaan. Tot nu toe hebben spreker geen klachter daar over bereikt, doch hij zal aandacht schenken aan de klachten van de heer Van Wely. Spreker heeft de vorige vergadering van de Agrarische Commissie niet kunnen bijwonen. Wel weet hij, dat er over het probleem van de schillenwijk is gesproken. Er ligt thans een voorstel van de directeur van Gemeentewerken tot het aanbrengen van enkele wijzigingen. Dit voorstel zal nog voor de volgende raadsvergadering in de Agrarische Commissie worden besproken, zodat spreker een volgende keer uitsluit sel zal kunnen geven. Van stagnatie bij de woningbouw in het Van Lennepkwartier is spreker niets bekend. Wel weet hij, dat in het plan geen putten zijn opgenomen, omdat de gemeente deze niet maakt. Het college is daarom trent in overleg getreden met het waterschap, dat als adviseur heeft een chemicus van de Unie van waterschappen. In overleg met de gemeen telijke adviseur wordt nu bekeken, of de riolering van de huizen in het Van Lenneplaanplan direct op de riolering kan worden aangesloten en tijdelijk kan afwateren in de daar lopende sloot. Ook enkele water schapsbonden adviseren geen putten meer te leggen in verband met het gevaar. De sloot ter plaatse zal echter later ook in het officiële rioleringsplan als uitlaat moeten dienen. Door de uitmonding op het - gewone -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 342