-- 28 oktober 1955 -- 146» gewone rioleringsstelsel zullen tijdelijk bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen. Er vindt thans overleg plaats. Het college heeft het contract met het desbetreffende waterschap nog niet in handen, maar aangenomen mag worden, dat het er mee akkoord gaat. De heer VAN ANDEL neemt gaarne aan, dat de wethouder van Openbare Werken alles doet in het belang van de trottoiraanleg, maar na de jammerklacht van de heer Van Wely wil hij er de aandacht op vestigen, dat rondom de nieuwe huishoudschool en in de Rubenslaan een stuk trottoir ter lengte van misschien wel 600 meter is aange legd waar niemand belang bij heeft. Bij de begrotingsbehandeling zal spreker met meer precieze cijfers voor de dag komen. Rondom de huis houdschool loopt het trottoir door tot de oude huisjes aan de Talmalaan. Daar komt bijna niemand. Op de Waldeck Pyrmontlaan ligt 250 meter trottoir van meer dan normale breedte. Het is een onbe bouwd gedeelte, waar alleen een voetbalveldje ligt en verder wat bieten worden verbouwd. Juist bij dat bietenland is een licht, schoon, fris trottoir. Is het college daarvan op de hoogte en is het er wel van doordrongen, dat het daarvoor bestede geld beter op andere plaatsen had kunnen worden gebruikt voor trottoiraanleg? Het is waar, dat het desbetreffende gedeelte in een uitbreidings complex ligt, maar voorlopig is het onbewoond. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat er twee posten zijn waaruit de kosten van betegeling kunnen worden bestreden. In de eerste plaats is er de post 21 van de begroting van Gemeentewerken, waaruit meestal in overleg met de Commissie van Openbare Werken gelden wor den 'gehaald voor betegeling van dit jaar daarvoor aangewezen wegen. Deze post drukt op de gewone dienst van de begroting. Daarnaast zijn er echter trottoirs, wier betegeling wordt gefinancierd uit de alge mene kapitaal dienst of uit die van het grondbedrijf voor het bouwrijp- maken van gronden. Deze twee verschillende posten dient men niet door elkander te halen. De post 21 heeft betrekking op het inhalen van achterstand, terwijl de andere post is uitgetrokken voor het bouwrijp- maken van gronden. Spreker geeft toe, dat de Waldeck Pyrmontlaan voorlopig aan één kant had kunnen worden betegeld. Deze post heeft op de gewone dienst gedrukt. Weliswaar is er ter plaatse nogal wat verkeer en lopen over de laan vrij veel mensen naar Soestdijk, maar achteraf bezien is het toch een beetje overdreven geweest, direct betegeling aan te brengen. De andere posten drukken op de kapitaal diensthetzij op de gewone kapitaaldiensthetzij op die van het grondbedrijf. De heer YAN ANDEL neemt graag aan, dat het administratief wel juist is, maar het feit is er. De heer VAN ZADELHOFFs Het is nu eenmaal niet mogelijk de Oranje laan of een dergelijke laan uit posten van het grondbedrijf te betege len. De VOORZITTER wijst er op, dat het niet alleen een administra tieve aangelegenheid is, maar dat de verdeling ook in overeenstemming is met wat feitelijk is gewenst. Men heeft in het verleden in Soest verzuimd bij het aanleggen van bepaalde wijken op behoorlijke manier trottoirs aan te brengen. Dit is bij voorbeeld het geval aan de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan e.d. Nu moet dit verzuim langzamerhand ongedaan worden gemaakt. Ieder jaar wordt een gedeelte van deze wegen betegeld. Daarnaast waakt het College er voor, niet in een zelfde verzuim te vervallen bij het in exploitatie brengen van nieuwe gronden. Ook daar worden dus reeds tegels aangebracht, terwijl tegelijkertijd de achterstand op andere plaatsen wordt ingehaald. Het zou niet juist zijn, uitsluitend de oude wijken te betegelen en daardoor de nieuwe wijken te verwaarlozen. De heer VAN ZADELHOFF wijst er nog op, dat de kosten van trottoir- - aanleg -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 344