Mjr 19 - 28 november 1955 - 148. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op maandag, 28 november 1955, te 19.15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M.Eesten. Tegenwoordig de leden; C.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer H.A „But zeiaarH.J.S„ClemensT .Dorre steijn, P. Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, H. O.Klarenbeek, Mevrouw S G.Landweer- de Visser, Dr.D.J.P.Oranjemevrouw S.M.Polet-MuslerP.C. Pieren, J.A.SchaafsmaM.M.van Wely en W.Gr.van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving het lid; J.D.L.Zoetelief De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. 188. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d.28 oktober 1955. De wethouder VAN ZADELHOEE heeft geen aanmerkingen op de notulen. In de vergadering van 28 oktober heeft hij echter in antwoord aan de heer Van Wely ten onrechte medegedeeld, dat de regeling met de P.U.E.M. inzake de straatverlichting op 1 oktober is ingegaan. (Bladzijde 145 van de notulen, regel 22 en 21 v.o.). Bedoelde regeling is evenwel ingegaan per 1 november. Hierop worden de notulen z.h.st., ongewijzigd, vastge steld. 189. Ingekomen stukken: a. Verzoek van L.J.RademakerMolenstraat 6, Soest, om onthef fing van het bepaalde in de verordening ex art.4, 1e lid, onder 2, der Hinderwet (1875) voor het uitbreiden van zijn inrichting voor de vervaardiging van winkelbetimmeringen, gelegen op het perceel plaatselijk bekend Lange Brinkweg 52b, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nr.3316, welk verzoek bereids in behandeling is genomen. Het verzoek wordt gesteld in handen van B&W om preadvies. b. beroepschrift d.d. 2 november 1955 van mevr.ACh.Ekelmans alhier, tegen het besluit van B&W d.d. 4 oktober j.l.afd.I, nr.179, tot weigering van de door haar gevraagde vergunning tot het bouwen van een bergplaats achter de woning Emmalaan 2, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nr.6761 (ged.) met voorstel overeenkomstig art.21, lid 3, van de Bouwver ordening de beslissing voor ten hoogste 30 dagen te verda gen. De heer ORANJE merkt op, dat het voor de raad moeilijk is zich over deze materie een beeld te vormen, daar bij de stukken alleen de brief van mevrouw Ekelmans en niet het besluit van B&W heeft gelegen. Waarom is deze zaak zo inge wikkeld gemaakt? Uit de stukken blijkt niet, wat de motie ven zijn om de beslissing op het beroepschrift te verdagen. De VOORZITTER deelt mede, dat het onderzoek naar deze kwestie nog niet beëindigd is. Bovendien bestaat de moge lijkheid, dat het beroepschrift wordt ingetrokken. Hierop wordt overeenkomstig het voorstel van B&W be sloten om de beslissing op het beroepschrift voor ten hoogste 30 dagen te verdagen. c. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Einanciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Ge meenten betreffende kasopneming Gasbedrijf met brief van boekhouder-kassier met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. - d - f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 348