- 17 - Beschikbaarstellen cre- diet voor het aanbrengen van een koudasfaltdek op de Stadhouderslaan met aanleg van een gefundeerd rijwielpad..19 apr. '55 Voorstel B&W n.a.v. verzoek W.H.Smits tot verbetering Plasweg.19 apr. '55 Voorstel B&W n.a.v.verzoek J.Kijlstra c.s. tot verbete ring Oude Tempellaan....... 19 apr. '55 Rapport dir. gemeentewerken betr.het herstel Oude Tem pellaan hetwelk voor kennis geving wordt aangenomen.... 27 juni '55 Toestaan aanvullend crediet voor verbetering van de Beukenlaan en de Nieuweweg 29 sept.'55 Voorzitter deelt mede, dat B&W zo spoedig mogelijk zul len komen met een voorstel tot aanleg rijwiel- en wan delpaden in de Kerkstraat.. 29 sept.'55 Aankoop van grond nabij de Olijkev/eg van W.Groenesteijn 28 okt. '55 Beschikbaarstellen krediet voor betegeling.28 nov. '55 a.Aankoop van grond: voor verbreding van de Kerk straat van diverse per sonen (N.v.d.Breemer en Vellinga) b.voor verbreding van de Birkstraat van H. van Klooster28 nov. '55 Aanleg van een weggetje aan het Hertenlaatje en beschik baar stellen van het daar voor benodigde krediet..... 21 dec. '55 Aankoop van grond: a. aan de Kerkstraat van H.v.d.Baan Zoon; C.v. Brummelen; b. aan de Birkstraat van P.Dekker21 dec. '55 61 61 61 75 114/117 116 143 1 52 179 184 187 VERLICHTING VAN WEGEN. -1.811.111.5 Op desbetr.vraag deelt voorz. mede, dat het gewenst is een lantaarn te plaatsen aan de 4-sprong Gen.Winkelmanstr Gen.Spoorstraat en Fokker straat Aangaan nieuwe straatver lichtingsovereenkomst met de P.U.E.M Op desbetr.verzoek van W. v.d.Heuvel, Eemweg 4 be sluit de raad akkoord te gaan met aanbrengen licht- 9 febr.55 12 aug. 55 39 101/102

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 34