- 28 november 1955 - 149- d. Aanbieding overeenkomstig art.22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring Utrecht IV" van de 6e wijziging begroting 1955 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen, e. K.B.van 13 oktober 1955, nr.26, waarbij het door de raad ingestelde beroep tegen de beslissing van Gede puteerde Staten van 26 oktober 1954 inzake verlening medewerking voor de bouw van een school voor b.l.o. ten behoeve van het bestuur van het Sanatorium Zonne gloren ongegrond werd verklaard, met voorstel dit be sluit voor kennisgeving aan te nemen. f. K.B.van 14 oktober 1955, nr.20, waarbij met gedeelte lijke gegrondverklaring van het beroep van de vereniging "Rust- en Vacantieoord voor de Koninklijke Nederlandse Bond van oud-onderofficieren" te Hilversum het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 januari 1954 tot gedeeltelijke goedkeuring van het uitbreidingsplan Lazarusberg voor het overige is ge handhaafd met voorstel dit besluit voor kennisgeving aan te nemen. g.verzoek van het R.K.schoolbestuur te Soesterberg om medewerking ingevolge art.72 der L.O.wet 1920 tot ver vanging van de vloeren van de 3 oude lokalen der R.K. school te Soesterberg met voorstel dit verzoek in handen van ons college te stellen voor het uitbrengen van preadvies Ten aanzien van de onder c t/m e vermelde ingekomen stukken wordt besloten overeenkomstig hetgeen B&W daar omtrent hebben voorgesteld. 190. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art.4, 1e lid, 2e der Hinderwet (1875) aan F.H.FiedeldijBraamweg 43a, Soest voor het oprichten van een moffeloven in de kom der gemeente (1-735). 191Voorstel om de beslissing op het ontwerp partieel uit breidingsplan voor de percelen, kadastraal bekend als sectie H, nrs.7022 en 7019 (R.K.scholenoomplex aan de Steenhoffstraatte verdagen (1-739). 192. Voorstel om het bij raadsbesluit van 12 juli 1954 vast gestelde uitbreidingsplan voor enige percelen langs de rijksweg in te trekken (1-733). De voorstellen 190 t/m 192 worden z.d. en z.h.st, aangenomen. 193. Voorstel tot verlenging van de ontruimingstermijn van een aantal onbewoonbaar verklaarde woningen (1-730). De heer VAN ANDED is het niet geheel duidelijk, waarom de ontruiming van het perceel Van Weedestraat 25b, dat reeds op 30 juli 1952 onbewoonbaar is verklaard, weer wordt uitgesteld en wel tot 1 maart 1957. Dit krot is een obstakel in een prachtige weg. Als het wordt opgeruimd, kan eindelijk het fietspad worden doorgetrokken. Wanneer men ziet hoe voor het vreemdelingenverkeer alles wordt gedaan om de gemeente mooi te maken, is het tevens nood zakelijk, dat dit krot verdwijnt. De VOORZITTER geeft toe dat het perceel Van V/eede straat 25b geen sieraad voor de gemeente is, terwijl het ook de verbetering van de weg verhindert. Dit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 350