- 28 november 1955 - 150'. Dit zijn eohter motieven? die geheel gescheiden moeten blijven van de onbewoonbaarverklaring. Een onbewoonbaarverklaring mag alleen gegrond zijn op de slechte kwaliteit van een huis. De ontruiming van een perceel wordt beheerst door de mogelijkheid daartoe en deze mogelijkheid ligt dikwijls in de persoonlijke sfeer. De ontruiming moet dus geheel los worden gezien van de wenselijkheid van amovering. Wanneer de woning is ontruimd? zal zij overigens toch nog niet kunnen worden afgebroken? want zij is particulier eigendom. De beslissing omtrent de afbraak ligt op privaat rechtelijk gebied. De heer VAN ANDELs Kan het perceel dan niet onteigend worden? De VOORZITTERS Die mogelijkheid is er wel. Het zal dan bij de wet moeten gebeuren. De heer VAN ANDELs De toestand levert op het ogenblik gevaar voor het verkeer op. Is het niet mogelijk het voorerf ter beschikking te krijgen? Daardoor zou reeds een grote ver betering in de situatie kunnen worden gebracht, terwijl men dan met het huis als zodanig niets te maken heeft. De VOORZITTER deelt mede? dat in het verleden pogingen zijn aangewend om het voorerf ter beschikking van de gemeente te krijgen. Deze pogingen hebben echter geen resultaat gehad. De wethouder VAN ZADELHOEP merkt op? dat blijkens de ingekomen stukken zojuist het uitbreidingsplan achter notaris. Dammers is goedgekeurd? zij het met uitzondering van een weg. Eerst nu is het daarom mogelijk tot onteigening van dit huisje over te gaan. Het gehele huis moet namelijk weg. De heer VAN ANDELs Laat het dan spoedig geschieden! Hierop wordt het voorstel z.h.st.aangenomen. 194. Voorstel tot benoeming van leden der commissie? als bedoeld in art.8 der Woonruimtewet (1-738). De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely met hem het stembureau te vormen. Benoemd worden met algemene (18) stemmen de heer W.Kerk- hoffmevrouw M.H.Meuren-Van Eijk en de heren H.M.van de Rotte en J.D.L.Zoetelief en voorts mevrouw S.M.Polet-Musier met 17 stemmen? terwijl 1 stem blanco was uitgebracht, 195. Voorstel tot vaststelling van de vijfjaarlijkse afrekening over de jaren 1948 t/m 1952 als bedoeld in art.103 der Lager Onderwijswet 1920 voor de bijzondere scholen voor g.l.o., v.g.l.o. en u.l.o. (1-734). 196. Voorstel tot vaststelling van een besluit tot het verlenen van medewerking ingevolge art.72 der Lager Onderwijswet 1920 aan het R.K.schoolbestuur te Soest voor het aanschaffen van 40 schoolbanken c,q_. 80 sets ten behoeve van de R„K. Jongensschool (1-3208). Deze beide voorstellen worden z.d. en z.h.st.aangenomen. 197. Voorstel tot benoeming van leden der commissies tot wering van schoolverzuim te Soest en Soesterberg (1-731). De VOORZITTER deelt mede? dat de Onderwijscommissie ak koord gaat met de aanbeveling? maar er op aandringt een volgende maal ook in de commissie voor Soesterberg een vrouw te benoemen. Ingeleverd worden 18 biljetten. - Voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 352