- 28 november 1955 - 151. Voor de commissie te Soest worden uitgebracht 17 stemmen op de heren A.A.van leperen, H.Muthert, A.FTh.KIoppenburg mevrouw W.Kujjper-Van der Laan en de heer J.Haks, terwijl 1 stem is uitgebracht op de heren J.Ph.Hoek, H.J.de Boer, H.Gr.M. Taris J.van den Berg en A.j.A.van der Sanden, zodat de heren Van Ieperen, Muthert, Kloppenburg, mevrouw Kuijper- Van der Laan en de heer Haks zijn benoemd.. Voor de commissie te Soesterberg worden uitgebracht 17 stemmen op de heren H.Raat, A.E.Wegman, J.L.Boer, J.Gr» Kalden en C.J.van der Lonk, terwijl 1 stem is uitgebracht op de heren Th. J.van LooA. J.van Balkom, mejuffrouw A.G-. Koopmans en de heren H.G.A.van Rijswijk en C.Merts, zodat de heren Raat, Wegman, Boer, Kalden en Van der Lonk zijn benoemd 198. Voorstel tot benoeming van 2 leden in het bestuur van de instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon (111-732). Le heer VAK WELY vraagt, of de heer Van der Broek heeft bedankt. Le wethouder LE HAAN deelt mede, dat de heer Van der Broek reeds 26 jaar deel uitmaakt van het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon. Hij is thans 76 jaar en om die reden heeft hij bedankt voor de functie van bestuurs lid. Le heer ORANJE vraagt, of er geen reden is de heer Van der Broek, nu hij niet terugkeert in het bestuur, een bijzondere dankbetuiging te zenden. Le VOORZITTER sluit zich gaarne aan bij het voorstel van de heer ORANJE. Le heer Van der Broek heeft 26 jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon. Hij is bovendien een zeer gewaardeerd lid van dit bestuur geweest. Hij is als weinig anderen op de hoogte van oud-Soest, van de toestanden en van de ver houdingen, zoals die er gegroeid zijn, Le heer Van der Broek is begiftigd met een helder, uitermate gezond en nuchter verstand. In het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon was hij een bijzonder prettig element. Le wethouder, die thans als voorzitter van het bestuur van deze instelling optreedt, zal dit kunnen beamen. Spreker zelf heeft ook enige jaren de functie van voorzitter van het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon bekleed en het was hem een genoegen met de heer Van der Broek in het bestuur te zitten. Hij wil hen daarom hartelijk dankzeggen niet alleen omdat de heer Van der Broek dit werk heeft gedaan, maar ook voor de wijze, waarop hij het heeft verricht. In de vacature L.van der Broek worden uitgebracht 18 stemmen, waarvan 16 op de heer J.J.van Brakel en 2 op mevrouw Th.S,van den Broek-Niesten, zodat de heer Van Brakel is benoemd. In de vacature B.van der Eeijst worden uitgebracht 18 stemmen, waarvan 16 op de heer B.van der Eeijst en 2 op de heer Ir.A.van Loorn, zodat de heer Van der Eeijst is herbenoemd. 198. Voorstel tot het overdragen van de bevoegdheid aan B&W tot verkoop van goederen van geringe waarde gedurende het jaar 1956 (1-736-3209). - 199 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 354