- 28 november 1955 - 152. 199. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van enige kantoormachines voor de administratie van het Gasbedrijf (1-740). 200. Voorstel tot benoeming van 2 leden in het bestuur van de in stelling van Maatschappelijk Hulpbetoon (111-732). 201. Voorstel tot goedkeuring van het royeren van een hypotheek, rustende op door de R.K.Woningbouwvereniging St.Joseph te verkopen grond. Z.d.en z.h.st.wordt overeenkomstig de volgnummers 198 t/m 201 besloten. 202. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1954 en 1955 (IV-737). De heer VAN ANDEL vraagt, of de voorgestelde aanschaf fingen reeds hebben plaats gevonden. De VOORZITTER deelt mede, dat de aanschaffingen nog moeten geschieden. De heer VAN ANDEL merkt op, dat de onder volgnummer 246 voorgestelde werkzaamheden reeds voor 90i° zijn uitgevoerd. Het is onjuist dan achteraf aan de raad een krediet te vragen voor de uitvoering der betegeling van de trottoirs. De wethouder VAN ZADELHOPP deelt mede, dat hetgeen in het stuk staat niet geheel juist is. Het gaat in het algemeen om post 21 van de begroting voor Gemeentewerken. Deze post moet met 5000,worden verhoogd, daar er meer trottoirs betegeld zijn dan was begroot. Dit is geschied, omdat de gemeente op het ogenblik nogal ruim in de middelen zit, terwijl in de be groting voor 1956 op deze post geschrapt moest worden. De heer VAN ANDEL zegt te zijn afgegaan op het voorstel, waarin staat; "Wanneer tot uitvoering van de werkzaamheden aan deze wegen wordt overgegaan zal de running van volgnummer 246 met een bedrag van 5000,moeten worden verhoogd." Het zou juister zijn geweest, indien de thans door de wethouder gegeven verklaring in het stuk had gestaan. De toelichting van de heer Van Zadelhoff geeft een ander idee dan hetgeen in de voordracht staat. Waarom kan ook niet de Prins Bernhardlaan van een tegel trottoir worden voorzien? Daar is onlangs nog iemand gevallen. De Hartmanlaan wordt keurig, maar spreker begrijpt niet, waar om het kleine stukje trottoir aan de Talmalaan niet wordt betegeld. Dit zou niet meer dan 500,kosten. Een verzoek dienaangaande is voor kennisgeving aangenomen, hetgeen inhoudt, dat het is afgewezen. Meer urgente punten zijn achtergesteld bij de thans reeds zo goed als uitgevoerde trottoirs, terwijl met ingekomen ver zoeken te weinig rekening wordt gehouden. De competentie om te beoordelen, welke trottoirs voorrang moeten hebben, is aan de raad en niet aan Gemeentewerken. Dit is niet bedoeld als een verwijt aan de wethouder, die het wel moet overlaten aan Gemeentewerken. Maar de thans gevolgde gang van zaken doet niet plezierig aan. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat het beter ware ge weest, indien er in het geheel geen straatnamen in het stuk waren genoemd. Het lag reeds lang in de bedoeling het trottoir van de Hartmanlaan te betegelen. Het is spreker niet bekend, of deze laan al dan niet op de begroting heeft gestaan. Het trottoir van de Luitenant Iioppenlaan stond niet op de begroting doch zal ook nog worden betegeld. Ook de Talmalaan zal dit jaar nog van een tegeltrottoir worden voorzien. - Hierop -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 356