- 2.8 november 1955 - 155. Hierop wordt het voorstel z„h,st.aangenomen. 203. Voorstel betreffende het opnemen en beleggen van kasgeld in 1956 (IV-742) Dit voorstel wordt z.d. en z,h,st.aangenomen. 204. Voorstel tot vaststelling van een ziektekostenregeling voor het gemeentepersoneel (IV-741 met diverse bijlagen). De VOORZITTER deelt mede, dat de meerderheid van de Finan ciële Commissie zich niet kan verenigen met het voorstel van B&W en zich voor aansluiting bij de I.Z.A.-Utrecht heeft verklaard. Eén lid van de commissie is voor het voorstel van het college, terwijl een ander lid zich het recht heeft voorbehouden, in deze raadsvergadering zijn stem te bepalen. De wethouder VAR DER ARERD verklaart na grondige be studering van de stukken en naar aanleiding van verschil lende gegevens, die hem na het uitgaan van het stuk hebben bereikt, niet langer te kunnen staan achter het voorstel van B&W om de zogenaamde "Haarlemse" regeling in te voeren. In de afgelopen week heeft spreker enige malen met de heren Van Zadelhoff en De Haan over dit punt gediscussi eerd. Beide heren zijn van zijn bezwaren op de hoogte. In de Financiële Commissie is spreker degene geweest, die zich het recht heeft voorbehouden om eventueel een af wijkend standpunt in te nemen. Spreker is tot dit besluit gekomen na rijp beraad. Hij heeft overigens respect voor de betrokken wethouder, die zich veel tijd en moeite heeft gegeven om de door het college voorgestelde regeling aan de raad voor te leggen. De heer PIERER merkt op, dat op het gebied van de geneeskundige voorziening een geheel andere ontwikkeling in ons land is tot stand gekomen dan met de andere sociale wetten. De ziekenfondsen zijn op basis van vrijwilligheid tot grote bloei gekomen. Ook de ambtenaren zijn in grote getale tot de vrijwillige verzekering'toegetreden. De invoering van het ziekenfondsenbesluit in 1941 bracht een nog grotere uitbreiding ten aanzien van het aantal ver zekerden. Men kwam daardoor tot een omvang van het aantal verzekerden, dat men in de omliggende landen niet kent. Met het indienen van het ontwerp-Ziekenfondswet beoogde de Minister van Sociale Zaken aan deze omvang een nog grotere uitbreiding te geven, omdat in ons land nog vele duizenden behoren tot de zogenaamde "vergeten groepen", groepen van mensen, die door bepaalde omstandigheden zijn uitgesloten van de sociale wetgeving. Ra het indienen van dit wetsontwerp, waaronder de wetgever mede in het belang van de algemene volksgezond heid alle bevolkingsgroepen meende te moeten brengen, hebben de ambtenarenorganisaties zich hiertegen verzet. Met een beroep op artikel 125 van de Ambtenarenwet meen den zij, dat er op grond van hun eigen positieregeling voor hen een afzonderlijkeziektekostenregeling in het leven moest worden geroepen. Men kwam blijkbaar eerst tot deze ontdekking, nadat men er van kennis had genomen, dat de wetgever ook de ambtenaren onder de bepalingen van de Ziekenfondswet wilde laten vallen. Spreker vraagt zich af, waarom de ambtenarenorganisaties dan niet voorheen en ook vó<5r de oorlog een grote actie hebben gevoerd om voor hen een afzonderlijke regeling in het leven te roepen. - Uit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 358