- 28 november 1955 - 154- Xn de vakliteratuur van 1929 tot 1940 komt men over dit vraagstuk hoegenaamd niets tegen, en wel omdat de ambtenaren met de toen voor hen geldende regeling best tevreden waren. Na de oorlog echter kwam men in hogere kringen der ambte naren, vooral in verband met de verhoging van de salarissen, tot de ontdekking, dat aan artikel 125 van de Ambtenarenwet een bepaald recht ontleend kan worden. Vooral toen bleek, dat de wetgever de ambtenaren ook onder de Algemene Ziekenfondswet wilde doen vallen, kwam men in verzet en men heeft kans gezien het ontwerp-Ziekenfondswet al die jaren slepende te houden tot groot nadeel van de duizenden Nederlanders, die op het in werking treden van deze wet zitten te wachten. Spreker weet, dat er nog andere problemen zijn, bij voorbeeld de premie inning, die ten aanzien van de kleine zelfstandigen om een oplossing vroegen, doch hij is er van overtuigd, dat de tegen werking van de ambtenaren een streep door de rekening van de Minister is geweest. Persoonlijk is spreker er van overtuigd, dat indien de hogere ambtenaren deze actie niet begonnen waren, deze wet al in werking zou zijn getreden tot heil van de be volking. Nu zijn vele duizenden Nederlanders de dupe van de houding der ambtenaren. Als rechtsgrond voert men aan de bijzondere status van de ambtenaar. De ambtenaren willen als particulier patiënt behandeld worden. G-ezien het feit, dat de bijzondere status van de ambtenaar tegenover het particuliere bedrijfsleven de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan, heeft de regering een staats commissie benoemd. Deze commissie moet onderzoeken of er nu werkelijk een groot ver schil is tussen de ambtenaar en de werknemer in de particu liere sector. Deze staatscommissie heeft onlangs haar rapport uitgebracht, waaruit blijkt, dat de ambtenaar en de particu liere werknemer ten zeerste naar elkander zijn gegroeid. Is er nu werkelijk zo'n groot verschil tussen een plantsoenarbei der, meteropnemerambtenaar-kantoorbediende en soortgelijke beroepen in de particuliere sector? Naar sprekers oordeel in genen dele. De roestkrabber op de rijkswerkplaatsen in vaste dienst valt ook onder de Ambtenarenwet. Is het nu werkelijk de bedoeling van de ambtenarenorganisaties om bij hun stand punt te blijven, dat deze mensen een bijzondere status inne men in het maatschappelijk bestel? Neen! De ambtenarenorgani saties die de laatste tijd streven naar een afzonderlijke ziektekostenregelinghebben alleen voor ogen het belang te behartigen van de hogereboven de zogenaamde loongrens vallende ambtenaren. Onder het mom van solidariteitsgevoel probeert men de lagere ambtenaren in het kielzog mee te trekken. In dit streven komt een groot groepsbelang naar voren in plaats van het dienen van het algemeen belang en het ook rekening houden met de belangen der lagere ambtenaren. De voorstanders van de I.Z.A.-regeling voeren o.a. als rechts grond aan, dat de ambtenaren ook buiten de andere sociale wetten vallen. Dit laatste is te begrijpen, indien men de gehele geschiedenis van de totstandkoming van de Nederlandse sociale wetgeving bestudeert en vooral indien men de tot standkoming van iedere wet afzonderlijk bekijkt. Voordat er in de particuliere, sector nog maar iets op het gebied van de sociale voorziening was geregeld, hadden de ambtenaren reeds hun voorzieningenDeze waren niet alleen gebaseerd op de - Ambtenarenwet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 360