- 28 november 1955 - 157- Dat het I.Z.A.-Limburg financieel nog dieper in de put geraakte 5 blijkt uit het jaarverslag van 1954. Ondanks de verhoging van het heffingspercentage en de ingevoerde be perkingen;, steeg het tekort met rond 8000,Het be stuur van het I.Z.A,-Limburg staat dan ook voor een moeilijk probleem, daar men niet weet, of men voor 1955 een zelfde resultaat moet verwachten. Men tracht echter het tekort zo klein mogelijk te houden. Daarbij wordt een drastische beperking van de te verlenen medische verstrekkingen overwogen. Per 1 mei j.1. is het heffings percentage, dus de premie in Limburg gebracht op 4>4$» terwijl de vergoedingen voor de huisarts- en genees- en verbandmiddelen werden gesteld op resp.80 en 70$. Dus de lager-bezoldigden moeten nu nog meer gaan mee etalen in de dokterskosten en de kosten der geneesmiddelen. Men brengt dit maar omhoog met 5 en 15$, doch beseft waar schijnlijk niet, dat dit vooral voor de lager-bezoldigden, maar ook voor hogere ambtenaren grote bedragen gaat uitmaken. Ook aan het tekort van 104.000,van het I.Z.A. Gelderland zal iets moeten worden gedaan. Men overweegt in Gelderland eveneens beperkingen in het verstrekkings niveau aan te brengen. Hoe het I.Z.A.-Gelderland de tekorten verder zal trachten te dekken, is spreker echter niet bekend. Heen, de IZ.A.-regeling is niet datgene, wat voor de ambtenaar het geschiktst is. Vooral de financiële opzet van deze ambtenarenfonds en is op drijfzand gebouwd. Bij het maken van propaganda voor de L.Z,A.-regeling heeft men de gemeente-ambtenaren en de gemeentebesturen aantrekkelijke voorspiegelingen gedaan. Achteraf wordt echter de rekening gepresenteerd. Ook bij de Nederlandsche Spoorwegen had men eerst een soortgelijke regeling. Gezien de zeer slechte resul taten is deze per 1 januari 1953 echter ingetrokken. De ervaringen bij het politiefonds zijn evenmin al erg gunstig. Ook in de gemeente Utrecht zijn de ervaringen ongunstige vele ambtenaren nemen daar thans een ander standpunt ten opzichte van het I.Z.A. in dan voorheen. Een grote vraag bij de I.Z.A,-regeling is verder de administratie. In het verslag staat, dat aan de administratie hoge eisen werden gesteld. Op de rekening van inkomsten en uitgaven is evenwel geen post opgenomen voor administratiekosten. Een buitenstaander tast hier in het duister. Het vermoeden is ten zeerste gerecht vaardigd, dat de administratie geheel over de gemeente besturen loopt. Zou men de administratie als rechtsper soonlijkheid bezittend instituut zelf hebben gevoerd, dan vraagt spreker zich af, hoe groot dan wel de te korten zouden zijn geweest. Ook al zou het I.Z.A. het verstrekkingsniveau nog verder beperken en de premie nog meer verhogen, dan nog acht spreker de financiële opzet niet zo veilig als bij de door het college voorgestelde regeling. Volgens het schrijven van het Georganiseerd Over leg maakt de voorgestelde regeling alleen in formole - zin -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 366