- 18 - punt nabij de pont aan de Kleine Melm. 12 aug'55 VOORWERPEN IN WEGEN. -1.811.111.91 Verlenen zakelijk recht aan de P.U.E.M.voor het leggen kakel in Dorresteinweg en Laanstraat Verlenen zakelijk recht aan de N.V. P.U.E.M.nahij het plan van Lenneplaan. Verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. P.U.E.M. op gronden gelegen nabij Braamhage ZORG VOOR MIDDELEN VAN VERVOER TE LAND. -1.811.113 Oprichting autobusstation in Soest-Zuid alsmede de aankoop benodigde grond van 3 R.K.Parochiale Armbesturen. 29 sept-'55 28 okt. '55 28 nov. 55 25 mrt'55 VERORDENING OP DE OPENBARE WEGEN, HET OPENBAAR WATER EN DE GEMEENTE KADE. -1.811.12 Wijziging van de verorde ning VERKEERSMAATREGELEN 28 okt. '55 -1 .811.122 Plaatsing bord bij de van Weerden Poelmanweg nabij oversteekplaats voor wiel rijders Verkeerssituatie Soester- bergsestraat-Eikenlaan. VERKEER EN VERVOER OVER TRAM- EN SPOORWEGEN. -1.812 Beschikbaarstelling aanvul lend crediet voor verbre ding spoorwegovergang S0est- duinen. ELECTRICITEITSVOORZIENING. 9 febr.55 12 aug. 55 19 apr'55 -1.824*112 Schrijven P.U.E.M.inzake verlaging electriciteits- tarieven. Deelneming in de kosten van stichting van een trans formatorstation t.b.v. het industrieterrein 't Hart.. 18 jan. 55 19 apr. '55 BANK- BEURS- EN CREDIETWEZEN -1.825 Aanbieding nota met betrek king tot het volkscrediet- wezen, welke voor kennis geving wordt aangenomen.. Afwijzing voorstel raads lid Pieren medewerking te verlenen aan volkscrediet- wezen. 102 130 143 179 45 140 39 108 61 65 15 juni '55 86/105 15 juni 54 94 en 105

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 36