- 28 november 1955 - 159- dat de ambtenaren zelf wensen en dat tot hun volle tevre denheid enige jaren in werking is. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten, waarvan ook Soest lid isheeft er op aangedrongen, dat de ambtenaren zich bij het I.Z.A. aansluiten. Reeds ongeveer 550 gemeenten sloten zich aan bij dit instituut voor hun ambtenaren. Alleen Haarlem maakt hierop een uit zondering Als er dus sprake kan zijn van "doorkruisen" - welke term door B&W wordt gebruikt -, dan is dit het geval met het voorstel van B&W. Dit is het voorstel, dat evenals de "Haarlemse" regeling de door de ambtenaren algemeen ge wenste regeling van het I.Z.A. doorkruist ten nadele van de ambtenarenbelangen en tegen de wens van de ambtenaren in. Punt II van de bezwaren van B&W.' Inderdaad is er bij het I.Z.A. in Limburg, Brabant en Gelderland een tekort geweest. Dit is daarentegen niet het geval in de overige provincies, met uitzondering van Zeeland, waar het I.Z.A. nog in opbouw is. In voorbereiding is een overkoepelings regeling van het I.Z.A., waardoor eventuele tekorten in een provincie kunnen worden opgevangen door de gunstiger resultaten in andere provincies. Punt III van de bezwaren van B&W. Dat de lager-be- zoldigden door de I.Z.A.-regeling in een financieel on gunstiger positie komen te verkeren, is niet juist. Uit de praktijk is het tegenovergestelde gebleken. Als voor beeld noemt spreker de ambtenaren van de P.G.E.M. Ook zijn er ambtenaren, die zich terugtrekken uit de ziekenfondsen en zich aansluiten bij het I.Z.A. Ook bij een ziekenfonds komen franchises voor, zoals bijvoorbeeld voor ziekenvervoertandarts, oogarts, terwijl bij het verstrekken van medicijnen eveneens dikwijls bijbetaling plaats vindt. Volgens de regeling "Haarlem" hebben de ambtenaren geen rechtsregeling; bij het I.Z.A. wel. Aansluiting bij de regeling "Haarlem" is niets anders dan het sluiten van een gewone ziekteverzekering. De rekensommetjes in het voorstel van B&W, die als motief zouden moeten dienen tegen het I.Z.A.acht spreker tendentieus. Een expert op het gebied van de regelingen, die bij het I.Z.A. van kracht zijn, kan daartegenover dadelijk sombere berekeningen maken inzake de door B&W voorgestelde regeling. Het zou een unicum zijn als de door B&W voorgestelde regeling door de raad van Soest zou worden aangenomen. Nergens is een ziektekostenregeling aanvaard, waarbij de wensen van het Georganiseerd Overleg straal worden gene geerd en men de ambtenaren een andere regeling oplegt dan zij wensen. Nagenoeg 90$ van de ambtenaren te Soest wenst de I.Z.A.-regeling. ?/anneer met deze wens, geen rekening wordt gehouden, wat blijft er dan over van iets wat op democratische beginselen lijkt? Dit spreekt des te meer, waar het hier een regeling betreft, waarbij iedere ambte naar geldelijk betrokken is. Het feit op zichzelf al, dat hier sprake is van een regeling, die kortweg "Haarlem" wordt genoemd, tegenover - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 370