- 28 november 1955 - 165. organisaties er unaniem op aandringen, dat de gemeente zal toetreden tot het IZ.A.-UtrechtGedurende diezelfde jaren is het college die toetreding tegengegaan, omdat een andere regeling voor de ambtenaren beter werd geacht. Bij herha ling heeft het college met de ambtenarenorganisaties in het Georganiseerd Overleg over deze zaak gediscussieerd. Het resultaat van deze vierjarige strijd is, wat het Geor ganiseerd Overleg betreft, het eenstemmige oordeel van deze commissie, dat de IZ.A-regeling de voorkeur verdient. Het college is er dus niet in geslaagd de ambtenaren en de van de commissie deel uitmakende raadsleden te overtuigen van de voordelen van datgene wat het college voorstaat. De ambtenaren zijn er evenmin in geslaagd het college te overtuigen van het meer wenselijke van de IZ.A.-regeling. Het college houdt voet bij stuk en stelt de raad voor te besluiten tot aansluiting, naar het voorbeeld van Haarlem, bij het Bureau Collectieve Ziektekostenverzekering Ambte naren te Amsterdam. Spreker betreurt het in hoge mate, dat het Georgani seerd Overleg niet tot overeenstemming heeft kunnen leiden en dit ondanks het feit, dat ook de betrokken raadsleden geen moment aan de zijde van het college hebben gestaan. Het spreekt vanzelf, dat hij respect heeft voor de over tuiging van het college. Het spreekt evenzeer vanzelf, dat hij waardering kan hebben voor een zekere vasthoudendheid aan eigen overtuiging. Maar toch vraagt hij zich af, of het niet juister zou zijn geweest, wanneer het college tegenover een zo grote en zo overtuigde eenstemmigheid een soepeler houding had aangenomen. De goede verhoudingen met het gehele ambtenarencorps zijn er bij betrokken. Ook het handhaven van die goede verhoudingen valt binnen de ver antwoordelijkheid, althans binnen de medeverantwoordelijk heid van het college. Het zou de positie van het college zeker niet hebben geschaad, wanneer daar meer rekening mede was gehouden dan thans. De raad staat nu voor de keuze de ambtenaren overeen komstig de resultaten van het Georganiseerd Overleg gelijk te geven tegenover het college, dan wel het college gelijk te geven tegenover de ambtenaren tegen de resultaten van het Georganiseerd Overleg in. Het was de taak van het college als leidend orgaan geweest om dat te voorkomen. Spreker beschouwt het als een groot geluk en bijzonder te waarderen - en hij stelt er prijs op dit uit te spreken voordat de beslissing gevallen is dat niet getwijfeld behoeft te worden aan de loyaliteit van het ambtenarencorps, wanneer de raad tegen de wensen van de ambtenaren mocht beslissen. Hij spreekt met erkentelijkheid bij voorbaat tevens het vertrouwen uit, dat het college even loyaal zal zijn, als de raad zich voor de I.Z,A.-regeling mocht uit spreken. In de vergadering van de commissie van Georganiseerd Overleg, die spreker als waarnemend lid mocht meemaken, is hij dermate onder de indruk gekomen van de stelligheid, waarmede alle ambtenarenorganisaties zich unaniem en zon der enige aarzeling uitspraken voor de I.Z.A.-regeling, dat hij meent, dat de „raad bijna verplicht is hen die te geven. Alleen wanneer deze regeling zodanige offers van de gemeente zou vergen boven elke andere aanvaardbare re geling, dat hier uit financiële overwegingen een veto op - zou -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 378