- 28 november 1955- 164 zou moeten volgen, zou spreker bereid of zelfs verplicht kunnen zijn dat uit te spreken. Maar financiële offers van zodanige gewicht ziet hij niet. Met het college en anderen kan spreker inzien, dat individueel onder sommige omstandigheden de door het college voorgestelde regeling althans tot 1959 voordeliger kan zijn. Maar de organisaties hebben elk in eigen kring en in onder ling overleg uitgemaakt, dat die voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Zou spreker op grond van dergelijke details de heren een regeling gaan opdringen, die zij zelf niet wen sen, dan zou hij zich schuldig maken aan een vorm van bevoog ding van mondigen, die ongewenst is. Wij erkennen - aldus spreker - de organisaties en wij treden met hen in overleg. Dat betekent voor mij, dat ik mij onthouden moet van datgene wat binnen die organisaties moet worden afgehandeld en naar ik mag vertrouwen ook afgehandeld is. Wanne er de raad er toe zou overgaan de vergelijking van details of de voor- en nadelen van bijzondere gevallen in behandeling te nemen, dan gaat de raad terug naar het niveau van het onderling overleg, maar dan zonder aanwezigheid en zonder medezeggenschap van de ambtenaren. Dat lijkt spreker fout. Daar zal hij zich dan ook van onthouden en hij zal over eenkomstig het advies van het Georganiseerd Overleg tegen het voorstel van het college stemmen. De heer CLEMENS wil in het kort zijn stem motiveren. Hij begrijpt volkomen, dat B&W deze regeling hebben gemaakt, h.i. in het belang van de ambtenaren. Zijn grootste bezwaar tegen de regeling van het college is echter, dat het belangrijkste deel der ambtenaren, zoeven is een percentage van 90 genoemd - ze niet wenst. Persoonlijk ziet spreker deze zaak anders dan B&W. Wanneer na de korte tijd, dat de I.Z.A.'s bestaan, de helft der ge meenten plus alle provincies daarbij zijn aangesloten, zegt dit toch wel iets. De eigen regeling kost de gemeente 14.273,80, terwijl aansluiting bij het I.Z.A. ƒ.11.578,92 kost. Dit scheelt 2.700,De moeilijkheden met de franchi- seregeling zijn naar sprekers oordeel te verwaarlozen. De kosten van artsen en ziekenhuizen zullen echter zeer waarschijn lijk stijgen, Hoe hoog zal dan de premie worden bij de door B&W voorgestelde regeling? De in het voorstel genoemde premie is reeds 30,— per deelnemer hoger dan die welke in Haarlem betaald moet worden. Ook hier geldtregeren is vooruitzien. Op het tekort van het IZ.A.-Limburg moet men zich niet blind staren. Diverse oorzaken zijn daarvan de schuld, o.a. de kinderrijke gezinnen en de ruime opvatting van uitkering. Bovendien werd in Limburg van de regeling onmiddellijk volop gebruik gemaakt door zeer veel ambtenaren, die niet waren ver zekerd voor dokter, tandarts enz. Er zijn evenwel I.Z.A.'s, die winst hebben gemaakt. Het Centraal Orgaan heeft dan ook besloten tussen de diverse I.Z.A.'s een clearing tot stand te brengen. Spreker beschouwt het I.Z.A. als een zegen voor de ambte naren, vooral omdat het Centraal Orgaan en de Commissie var- het Georganiseerd Overleg en bloc voor het I.Z.A. zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser krijgt het gevoel, dat deze materie alleen een herenkwestie is. Zij heeft daarom al eens naar mevrouw Polet gekeken. Het is goed hierbij ook een - vrouwengeluid -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 380