- 28 november 1955 - 166. alle aangesloten gemeenten aansprakelijk gesteld.. De Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren, die nadruk kelijk tot aansluiting bij het I.Z.A. verzoekt, zegt, dat dit instituut goed voldoet en in de toekomst nog beter kan voldoen, indien meer gemeenten zich daarbij aansluiten. Deze bond raadt met klem de "Haarlemse" regeling af, omdat splitsing van de ambtenaren in een A- en een B-groep funest is, ook voor het la gere personeel, De bond vindt het grote voordeel van het I.Z.A. dat de ambtenaren de zaak daarbij mede in eigen hand hebben. Daarvan is bij de "Haarlemse" regeling geen sprake. Ook de Ne derlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel dringt met klem op de I,Z.A,-regeling aan, terwijl hetzelfde het geval blijkt te zijn met de Hoorns-Katholieke AmbtenarenbondHet Centraal Orgaan betreffende de gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden acht de "Haarlemse" regeling onaanvaardbaar en niet in overeenstemming met de rechtspositie van de ambtenaren. Om al deze redenen zal spreker zijn stem tegen het voorstel van B&W en voor de I.Z,A.-regeling uitbrengen. Mevrouw POLET-Musler zegt door mevrouw Landweer-de Visser uit haar tent te zijn gelokt. Zij is van oordeel, dat wanneer men in de fractie een specialist op het terrein van de ziekte kostenverzekering heeft, het niet noodzakelijk is daar als leek ook nog eens over te gaan praten. Deze discussie is al laagiurig genoeg. Spreekster acht het onbescheiden om de aandacht van de vergadering te vragen, wanneer men geen nieuwe gezichtspunten te berde kan brengen. Hetgeen mevrouw Landweer heeft opgemerkt over het vrouwe lijk geluid, wil spreekster echter gaarne beantwoorden. Ziekte kostenverzekering is een technische aangelegenheid; het is een vakkwestie. Het is niet in te zien, dat het verschil uitmaakt, of men zich tegenover een dergelijke materie als man of als vrouw stelt. Ook daarom heeft spreekster het overbodig gevonden het woord te vragen. Persoonlijk heeft spreekster de kwestie van de ziektekos tenregeling altijd meer bekeken uit het oogpunt van het gehele Nederlandse volk dan uit dat van de direct betrokkenen. Zij acht de grote offers, welke van de werkgever - in dit geval van de gemeente - worden gevraagd, verantwoord, omdat door de ziekte kostenverzekering de volksgezondheid wordt bevorderd. Een van spreeksters bezwaren tegen de I.Z-.A .-regeling zijn de gestegen franchises. Daarop wordt door artsen wel aangedron gen, omdat de mensen dan niet zo hard naar de dokter lopen, maar degenen die op het gebied van de volksgezondheid werken, zijn er beslist tegen, omdat daardoor de gezinnen worden getrof fen, die tengevolge van ziekte toch al de meeste narigheid en de grootste kosten hebben. Uit het voorgaande is wel duidelijk, dat spreekster voor het voorstel van het college zal stemmen. De heer SCHAAFSMA heeft in het door hem bijgewoonde Geor ganiseerd Overleg tot zijn vreugde gemerkt, dat een groot aantal organisaties er precies hetzelfde geluid deden horen. Hoewel op verschillend principieel standpunt staande, waren alle organisaties het er over eens, dat het I.Z.A. de meest verkies-lijke verzekering is om zich tegen ziektekosten te dekken. Er is gesproken over de Ziekenfondsenwetmaar ieder be drijf heeft zijn eigen ziekterisico, waardoor ook de ziekte- - kosten -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 384