- 28 november 1955 - 167% kosten zullen verschillen. Spreker acht het daarom alles zins wenselijk, dat de ambtenaren onder het I.Z.A. worden gebracht. Wijst men dit af, dan komt men terecht bij een instituut, dat naar een sluitende rekening streeft, waar van de aangeslotenen de dupe kunnen worden. Tegenover de particuliere ziekenfondsen, die als onderneming werken, staat de samenwerking van organisaties, die er naar stre ven de zaak zo goed mogelijk voor elkander te brengen. Met het overdragen van het risico aan een bepaa<lde in stelling kan spreker zich niet verenigen. Al worden zij gemoderniseerd, de oude ziekenfondsen hebben z.i. afge daan. De zaak moet door wettelijke bepalingen worden ge regeld. Spreker zal daarom stemmen voor hetgeen de orga nisaties eenstemmig vragen. De wethouder DE HAAN merkt op, dat de standpunten reeds zijn bepaald zonder dat er twijfelpunten schijnen te zijn. Het is een misverstand te menen, dat wanneer de ambtenarenorganisaties ergens achter staan, de gemeente raad het heeft te nemen. De gemeenteraad treedt op namens de gemeente als werkgeefster, de ambtenarenorganisaties vertegenwoordigen de werknemers. Het getuigt van overdrij ving, wanneer men op voorhand aanneemt, dat de ambtena renorganisaties altijd gelijk hebben. Ook wat salarisver hogingen betreft heeft het Georganiseerd Overleg niet al tijd gelijk kunnen krijgen. Het is geen unicum in Soest, wanneer het college van B&W er een andere mening heeft dan de ambtenarenorganisaties. De tendens van sommige sprekers is geweest0, het I.Z.A. voldoet aan de te stellen eisen. Daarop is echter wel iets af te dingen. Vrij algemeen is opgemerkt, dat de defini tieve regeling van de zaak wel spoedig haar beslag zal krijgen, maar bij behandeling van de begroting voor Binnen landse Zaken is uitdrukkelijk medegedeeld, dat voor 1956 de interimregeling wordt verlengd en verbeterd om voorlo pig toch maar weer in de situatie te voorzien, vooral voor de rijksambtenaren, want die kunnen geen Isaatje-spelen. Er is dus voorlopig geen beslissing genomen. Vermoedelijk heeft men de kat uit de boom willen kijken. In antwoord aan de heer Pieren deelt spreker mede, dat het college op het standpunt staat, dat de leeftijds grens voor zieke en invalide kinderen geheel moet worden opgeheven en dus ook niet op 27 jaar moeten worden ge steld. Dit in tegenstelling tot de studerende kinderen. Bij het overleg is het misschien mogelijk deze aangelegen heid te regelen. De heer Van Andel heeft gesteld, dat de Ziekenfonds wet toekomstmuziek is. In zekere zin is dit juist. De oorzaak daarvan is gelegen in het ontbreken in de zie kenfondswereld van een vaste basis voor de honoraria van de grote groep deelnemers. Daarvoor is thans een regeling tot stand gekomen, zodat te verwachten is, dat de Zieken fondswet wel aan de orde zal komen. Om politieke redenen zal dit echter waarschijnlijk niet vóór de verkiezingen geschieden. Wanneer na de verkiezingen een kabinet van ongeveer dezelfde politieke samenstelling als het tegen woordige zal optreden, zal de nieuwe Ziekenfondswet zeer beslist aan de orde komen. - Dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 386