- 28 november 1955 - 168. Dat volle tevredenheid zou heersen over de I.Z.A.'s is kwestieus. Alleen het aantal doet het in dit geval niet. Volgens de heer Van Andel is Haarlem oen uitzondering. Dit is niet geheel juist. Ook Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Apel doorn hebben niet tot het I.Z.A. willen toetreden. Deze ge meenten hebben daarvoor ook heus wel hun argumenten gehad. Men kan deze zaak niet eenvoudigweg afdcen door te zeggen, dat Haarlem door bijzondere omstandigheden tot een andere regeling is overgegaan. Ook spreker heeft de laatste tijd vernomen, dat er pro vincies zijn, waar het I.Z.A. niet met tekorten werkt. Cijfers daaromtrent heeft hij echter niet gezien. Het is merkwaardig, dat hem wel cijfers hebben bereikt van I.Z.A.'s met grote te korten, doch niet van I.Z.A.'s die overschotten hebben. Hij hoopt echter spoedig nadere gegevens te ontvangen, want hij is wel zo reëel om deze cijfers dan objectief te bekijken. Spreker vermoedt, dat het streven om te komen tot een landelijke samenwerking van de I.Z.A.'s nog wel enige tijd streven zal blijven zonder werkelijkheid te worden. Men blijkt hiervoor een beetje benauwd te zijn. In Noordholland was men zelfs reeds beducht om Amsterdam in het I.Z.A. op te nemen, want dat werd zo duur. Van de solidariteit blijft er dan dus niet veel over. De heer Van Andel heeft opgemerkt, dat er ook sombere be rekeningen zouden zijn te maken van de door het college voorge stelde regeling, doch hij heeft deze berekeningen niet gegeven. Voorshands zal spreker deze opmerking dus maar voor kennisge ving aannemen. Of nergens tegen de wil van het Georganiseerd Overleg wordt opgetreden, kan spreker niet beoordelen. Wel weet hij, dat in verschuilende plaatsen de I.Z.A.-regeling zelfs in het geheel niet aan de orde wordt gesteld. Sterk moet spreker ontkennen, dat de democratie bij dit vraagstuk in het geding is. Inderdaad moet het gemeentebestuur voor rechtvaardige verlangens van de ambtenaren de oren niet dir.ht houden. Wanneer echter het gemeentebestuur als werkgever ten opzichte van/buitengewoon technische kwestie op goede ^een gronden een ander standpunt meent te moeten innemen dan het Georganiseerd Overleg, heeft het zeer zeker het recht dit tot uitvoering te brengen. Y/anneer men daar de democratie bijhaalt, gaat men demagogie bedrijven en dat moet men hierbij nu niet hebben. Het heeft geen zin deze zaak, waarover reeds zo veel te doen is geweest, op een dergelijke wijze in een onjuist daglicht te zetten. In tegenstelling tot de heer R.Hilhorst is de meerderheid van het rollege van oordeel, dat het in 1952 gepubliceerde rapport van het Centraal Orgaan niet getuigt van voldoende be studering. Met name de daarin gemaakte financiële opzet is zeer sterk te bestrijden. Dit blijkt reeds uit de grote tekorten van het I.Z,A.-Limburg, welk instituut als basis voor het rapport heeft gediend. Spreker moet de bewering van de heer R.Hilhorst bestrijden, dat de ambtenarenorganisaties in deze zeer gespecialiseerde materie voldoende inzicht hebben. Het betreft hier namelijk een zeer ingewikkeld terrein, waarmede in Nederland slechts bijzon der weinig mensen volledig op de hoogte zijn. Zelf als men jaren lang in deze "branche" zit, komt men dagelijks aan kennis tekort. - Wanneer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 388