- 19 - ARBEID VOOR ONVOLWAARDIGER. -1.835.9 In antwoord op desbetr. vraag zegt wethouder de Haan dat ook B&W van oordeel zijn, dat iede re kwartaal verslag werkplaats behoort te verschijnen Aangaan gemeenschappelijke regeling met de gemeente Amersfoort, Baarn, Bun schoten, Hoevelaken, Hoog land, Leusden, Stouten- burg en Woudenberg voor de financiering van de tewerkstelling en revali datie van lichamelijke en geestelijke gehandi capten 12 aug. '55 97 29 sept.55 126 ZORG VOOR BEÏÏOEFTIGEN, ZIEKENGEWONDEN E.D. -1.842.1 t/m 6 Verlenen van subsidie aan: a.de Stichting Ned.Herv. gezondheidszorg "De Wijkverpleging" te Soest over 1954 en 1956. b.de Commissie "Gezinsver zorging" uitgaande van de Diaconie der Herv. Gemeente over 1954 29 sept.'55 126 29 sept.'55 126 ZORG VOOR KINDEREN, GEZINNEN, MILITAIREN, KUNSTENAARS E.D. -1.842.7 t/m 9 Vaststelling subsidieper centage voor het voor zieningsfonds voor kunste naars op 200/ Afwijzende beslissing op verzoek Stichting 1940 - 1945 om een jubileumbijdra- ge Beschikbaarstellen crediet voor het aanbrengen van een wandversiering in het ge meentehuis te Oosterland.. Vaststelling subsidie ten behoeve van de instandhou ding van militaire tehui zen 18j an'55 25 mrt. 55 43/44 27 juni '55 84 22 dec. 55 231 SCHOOLGEBOUWEN ENZ. -1.851 Beschikbaarstellen crediet t.b.v. de verbetering van de waterleiding van de 0. 1.school in de Kerkebuurt. Verlenen medewerking ing. art.72 der L.-o.wet 1920 aan het R.K.Schoolbestuur te Soest-Zuid t.b.v.de stichting nieuwe school in Soest-Zuid 9 febr55 9 febr55 30 30

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 38