- 28 november 1955 - 169. Wanneer de ambtenarenorganisatie dan binnen een betrekkelijk korte termijn tot de overtuiging komen, dat de I.Z.A.- regeling waterdicht is en prima in elkander zit, is het college zo vrij met hen van mening te verschillen. Het is mogelijk, dat de afdeling Soest van de Kabo op het congres van deze organisatie voor het I.Z.A. heeft ge stemd. Toen was er echter geen alternatief, lat heeft lang ontbroken. Het ideaal van ambtenaren en gemeentebesturen samen de ziektekostenregeling te laten behoren,kan toch ook bij een andere bestuursvorm verwezenlijkt worden. Op enkele directiefondsen na, wordt het gros van de ziekenfondsen bestuurd door deelnemers en verzekerden of door de verze kerden met een adviserende stem van de deelnemers. Het betoog van de heer R.Hilhorst, dat de mogelijkheid open moet blijven om eigen ziekenfondsen op te richten, laat spreker buiten beschouwing. Dit heeft met de regeling van Soest als zodanig niets uit te staan. De heer R.Hilhorst heeft verder gesproken over het verdwijnen van de status en het aantasten van de rechts positie der ambtenaren. Zo erg is het beslist niet. Het gemeentebestuur ontkent niet de bijzondere status en evenmin de bijzondere rechtspositie van de ambtenaren. Inderdaad zijn de ambtenaren bepaalde mogelijkheden ont houden, bijvoorbeeld door het stakingsverbod. De vraag is echter niet, of er al dan niet een bijzondere status voor de ambtenaren bestaat, doch waar die status ophoudt.Het college is van oordeel, dat de ziektekostenregeling met de status der ambtenaren niet rechtstreeks heeft te maken. De heer R.Hilhorst heeft tegen windmolens gevochten, want het college is in het geheel niet van plan de ambtenaren te koeieneren of ze uit hun status en in een stakingshoek te drijven. Spreker moet de heer R.Hilhorst de illusie ontnemen, dat de gegevens over het I.Z,A.-Limburg door het college zijn geput uit de krant. Deze gegevens zijn gebaseerd op de officiële verslagen van het I.Z.A-Limburg. Het col lege heeft ook beschikt over het officiële verslag van het I.Z.A-GelderlandDe krant heeft de toestand bij deze I.Z.A.'s echter wel juist weergegeven. Dat het fout zou zijn om de ambtenaren in twee groepen in te delen, ziet spreker niet in. V/anneer men deze inde ling echter afwijst, moet men datzelfde standpunt ook innemen ten aanzien van de gehele bevolking. En dan komt men tot het standpunt van de Labour Party, waardoor ieder een onder de ziektekostenregeling valt. Spreker ziet niet in, dat door de door B&W voorge stelde regeling de kans wordt vergroot, dat de ambtenaren onder de Ziekenfondswet zullen komen te vallen. Het zal de volksvertegenwoordiging weinig kunnen schelen, dat Haarlem en Soest een van het I.Z.A. afwijkende regeling hebben getroffen. Het zwaartepunt zal zijn, of de status van de ambtenaren al dan niet een belemmering is om ze onder de nieuwe wet te doen vallen. De heer R.Hilhorst heeft gezegd, dat volgens de krant de ziekenfondsen met tekorten werken. De heer Hilhorst heeft echter ook gezegd, dat men niet te veel op kranten berichten moet afgaan. De heer Hilhorst moet met cijfers komen. Lang niet alle fondsen hebben tekorten. Y/anneer zij - wel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 390