- 28 november 1955 - 175- waartoe de andere sprekers in deze raad behoren, niet thuis zijn. De heer R.Hilhorst zegt, dat de ambtenaren moeten vechten voor hun belangen en dat zij solidair zijn. Bij de pensioenwet is de situatie echter, dat de ambtenaren 10% pensioenpremie betalen. Door de plaatsgehad hebbende ver hoging van de gemiddelde leeftijd komt men met die 10% niet toe. De regering moet daarom jaarlijks 3-g- milliard uit de algemene kas - die uit de particuliere sector wordt gevuld - uittrekken om de pensioenen der ambtenaren te waarborgen. De regering heeft ook 25 millioen moeten uit trekken om de pensioenen bij de Nederlandsche Spoorwegen te waarborgen. Regelingen als dezo hebben dus niet slechts betrekking op een bepaalde groep. Daarbij moet ook het volksbelang worden gezien. Raar sprekers oordeel zijn te korten bij deze regelingen niet tegen te houden. Daarom kan hij niet achter de ambtenarenorganisaties staan, ook niet achter die van het N.V.V., waar hij lid van is en waarvan hij zich niet kan voorstellen, dat zij met een dergelijk standpunt naar voren durft te komen. Het IZ,A.-Limburg - waarop het rapport van het Centraal Orgaan geheel is gebaseerd - heeft bij het bureau, waar B&W de ziektekostenregeling voor Soest willen onder brengen, geïnformeerd, of het mogelijk was daar een herver zekering te sluiten, waardoor het tekort van het ï.Z.A.ge dekt zou kunnen worden. Uit het jaarverslag van het I.Z.A. blijkt, dat dit instituut financieel aan de grond zit. Men ziet de eerste jaren geen mogelijkheid om uit de moeilijk heden te komen. Het is onjuist door het instellen van franchises sommige lagere ambtenaren te belemmeren om tijdig genees kundige hulp in te roepen. Men moet zich de toestand van een vader eens indenken, die om financiële redenen niet tijdig geneeskundige hulp heeft ingeroepen bij een plotse linge ziekte waardoor zijn kind binnen enkele dagen is overleden. De heer R.Hilhorst heeft gezegd, dat het Bureau Ziektekostenvoorziening Ambtenaren winst maakt, doch deze winst wordt uitgesmeerd over een groot draagvlak. Wanneer men het over winsten heeft, is het beter eens te spreken over contrble van overheidswege op de winsten van farmaceutische fabrieken. Als sprekers partij dat onderwerp echter aan de orde stelt, is men bij de andere partijen niet thuis, want het particulier initiatief zou niet mogen worden aangetast. De heer Schaafsma heeft gesproken over de administratie kosten. Het kleine Nederland kent acht kinderbijslagwetten en honderden erkende kindertoeslagregelingen van gemeenten, ^e administratiekosten van de kinderbijslagregelingen be draagt 2.000.000,- per jaar. Blijkens de troonrede wordt dan ook overwogen dén grote kinderbijslagregeling te maken. Ook een aparte ziektekostenregeling brengt grotere admini stratiekosten mede. Men moet niet licht over deze zaak heenlopen. Spreker heeft deze kwestie niet vier jaar, maar reeds sinds 194-0 bestudeerd. Hij werkt er dagelijks mede in de praktijk. Hij doet een beroep op de raadsleden het voorstel van B&W te steunen, omdat men moet afgaan op het algemeen belang van de - Nederlandse -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 398