- 28 november 1955 - door al te lichtvaardig over de zaak heen te lopen. Spreker heeft zeer goed gezien, dat het college veel aandacht heeft gegeven aan hetgeen zich in het Georgani seerd Overleg heeft afgespeeld, maar hij heeft betwijfeld, of het college wel de neiging heeft gehad hetgeen van ambtenaarszijde ter sprake is gebracht zodanig in zich op te nemen, dat het kans van receptie had. Wanneer de heer Pieren een beroep op de raad doet om het algemeen volksbelang in het oog te houden, stelt spreker daar tegenover, dat de raad thans een aangelegen heid behandelt van het gemeentepersoneelDe raad zit hier op het ogenblik niet in de allereerste plaats als vertegenwoordiger van de Soester bevolking, doch als werk gever van de ambtenaren. Als werkgever - aldus spreker - hebben wij een juiste oplossing te zoeken in het belang van onze werknemers. Mevrouw LANDWEER-de Visser gelooft op één punt niet voldoende te zijn begrepen. Zij heeft namelijk geen stel ling genomen tegen de ziekenfondsen als zodanig, doch slechts aangetoond, dat ook de ziekenfondsen met franchi- ses werken. Het is haar bekend, dat de artsen niet alles mogen voorschrijven wat zij in het belang van de zieke het beste vinden. Wanneer de dokter een zekere limiet te boven gaat, moet hij zelf bijpassen. Er zijn medicijnen, die te kostbaar zijn om ze vanwege het ziekenfonds voor te schrijven. Hierdoor ontstaat een verkapte franchise. Als het immers om het leven van iemand gaat, zal de dokter zeggen; Als u bijbetaalt, zal ik voor de medicijnen zorgen. De wethouder VAN ZADE1H0PP merkt op, dat hetgeen mevrouw Landweer heeft gezegd over het bijbetalen door artsen pertinent onjuist is. Verschillende ziekenfondsen, - ook het in Soest werkende Amersfoortse ziekenfonds - hebben het zogenaamde Zaanse systeem. Wanneer een dokter met het uitschrijven van recepten een bepaald bedrag te boven gaat, kan hij gekort worden. Deze ro'gel geldt alleen voor de normale receptuur, doch juist niet voor de dure medicijnen. Deze moeten worden aangevraagd. Wanneer de patiënt dergelijke medicijnen nodig heeft, krijgt hij ze per se. De vraag is dan alleen, of het dure medicijn kan worden vervangen door een goedkoper prépararaat van dezelf de geneeskundige waarde. Verschillende leden van de raad blijken een beetje verwonderd te zijn, dat spreker als wethouder van perso neelszaken dit onderwerp niet behandelt. Hij meent echter in de eerste plaats, dat deze materieeer der onder sociale zaken valt dan onder gemeentewerken. Bovendien ligt deze gehele zaak meer in de lijn van wethouder De Haan. Het getuigt van een juiste werkverdeling in hot college, dat de wethouder die het beste met een bepaald voorstel op de hoogte is, dit ook verdedigt. Wanneer spreker deze materie had moeten behandelen, had de raad waarschijnlijk niets gekregen. Persoonlijk staat hij namelijk op het standpunt, dat een ziektekosten regeling voor de ambtenaren niet zo noodzakelijk is en dat het hier meer een pecuniaire kwestie betreft. Spreker vindt, dat er voor ambtenaren met een salaris beneden de 6000,-- mogelijkheden genoeg zijn om zich bij een ziekenfonds te verzekeren, terwijl ambtenaren met een - hoger -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 402