- 28 november 1955 - 176. hoger salaris, net als hun collega's in het particuliere bedrijf, zoveel verantwoordelijkheid behoren te bezitten, dat zij zichzelf en hun gezin verzekeren tegen grote risico's als kosten van specialistenhulp, ziekenhuiskosten enz. Daar voor bestaan voldoende bona fide verzekeringsmaatschappijen. Sprekers standpunt is echter praktisch niet mogelijk, want als er niets gebeurt, zou de interimregeling gelden. En bij keuze tussen deze regeling en het voorstel van B&W staat spreker volkomen achter het standpunt van wethouder De Haan. De heer ORANJE 2 Aanvaardt u als wethouder van personeels aangelegenheden de verantwoordelijkheid voor het voorstel van het college? De. wethouder VAN ZADELHOFE? Voor honderd procent! De heer VAN ANDELs Maar u hebt gesteld, dat deze kwestie geen personeelsaangelegenheid is. De wethouder VAN ZADELHOFFï Dit onderwerp behoort natuur lijk wel tot personeelszaken. Er moest echter een voorstel worden ontworpen voor een ziektekostenregeling. Aangezien wethouder De Haan daartoe beter in staat is dan spreker, heeft het college besloten, de heer De Haan met de samenstelling van dit voorstel te belasten. De heer A.P.HILHORSTsZeer juist! De wethouder DE HAAN zegt altijd te hebben geleerd, dat men niet iets moet beweren, dat men niet kan bewijzen. Het is dan ook niet juist als de heer Van Andel zegt? Ik heb mij door een expert laten voorlichten, dat er ook andere mogelijkheden zijn, doch ik kan die niet bewijzen. Door de zaak op deze wijze te stellen maakt men het de tegenstander onmogelijk het tegen deel te bewijzen. De heer VA.N ANDEL? Ik behoud mij voor u er in de toekomst aan te herinneren, mijnheer De Haan. De wethouder DE HAAN wil gaarne e ens met de door de heer Van Andel bedoelde deskundige van het I.Z.A. van gedachten wis selen. In antwoord aan de heer R.Hilhorst zegt spreker vol te houden, dat het inzicht van de ambtenarenorganisaties in kwes ties als de onderhavige twijfelachtig is. Wat betreft de houding van de Kabo Soest merkt hij op, dat wanneer de voorzitter van deze organisatie iets mededeelt, men tochéianneemt dat dit juist is. Dat niemand in staat is te bekijken hoe het I.Z.A.- instituut over één, twee jaar precies zal werken, is mogelijk. Er zijn echter bepaalde ervaringscijfers omtrent de risico factor, die weinig uiteen blijken te lopen voor de verschillende bevolkingsgroepen. Aan de hand daarvan is het mogelijk een vrij juiste analyse te maken over de toestand van deze instituten over twee jaar. Het blijkt, dat de kosten voor elke categorie steeds stijgen, terwijl de premie-opbrengst niet in verhouding tot deze stijging staat. Het is juist, dat de arbeidersorganisaties voor sociale voorzieningen op de bres hebben gestaan. De wetgever toetste de verlangens van de vakorganisaties dan aan het algemeen belang. Zo heeft bij voorbeeld thans de Stichting van de Arbeid gead viseerd 5 mei tot een snipperdag te maken, terwijl in de volks vertegenwoordiging een motie aan de orde wordt gesteld om de 5e mei tot nationale feestdag te verklaren. De volksvertegen woordiging beoordeelt, of een voorstel van het bedrijfsleven op goede gronden berust. Zo is het ook de taak van de gemeenteraad - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 404