- 28 november 1955 - 177. van Soest om te toetsen of een bepaalde regeling voldoet aan het algemeen belang. Wanneer de heer R.Hilhorst zegt liever in een zieken fonds van zijn gezindte te gaan, doet het vreemd aan, dat hij pleit voor een algemeen instituut als het I.Z.A. waarbij geen streven op levensbeschouwelijke grondslag mogelijk is. Spreker moet er tegen opkomen, wanneer de heer R. Hilhorst zegt, dat het college en ook de heer Pieren met zijn groep alles van bovenaf zouden willen regelen. Wan- neer de volksvertegenwoordiging over zaken als de onder havige beslist, doet zij dat na advies te hebben ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad, de Stichting van de Arbeid enz. Men kan dit niet ondemocratisch noemen. Dan zou men het begrip "volksvertegenwoordiging" moeten herzien. Het is logisch, dat een belangrijke zaak als de volksgezond heid, die het gehele volk aangaat, centraal wordt bekeken. De heer Oranje heeft verklaard niet te hebben gezegd, dat het college het Georganiseerd Overleg heeft genegeerd. Spreker neemt daar akte van en trekt zijn woorden dienaan gaande in. De woorden van het Georganiseerd Overleg neemt het college zeker niet lichtvaardig op. Wanneer er echter een verschil van mening is en de argumenten zijn dit jaar dezelfde als het vorig jaar, dan komt men niet tot elkander. Bij het college heeft echter zeker niet voorgezeten, dat het per se gelijk wil hebben. Aan de voorgestelde regeling is lang gewerkt. Het volledige college heeft spreker het vorige jaar opgedragen een regeling te ontwerpen. Dit was zelfs nog voor Haarlem met zijn regeling kwam. Haarlem heeft van het Soester concept - waarvoor spreker op het ogenblik overigens niet meer zou willen instaan - ook kennis genomen. Uiteindelijk is de regeling in haar huidige vorm aan de raad voorgelegd. Zij is niet ideaal. Een ideale regeling is voor deze mate rie niet te maken. Zij is echter wel een redelijke oplos sing, die de tijd kan overbruggen tot het moment, waarop de zaak definitief zal zijn geregeld. Sprekers grootste bezwaar tegen het I.Z.A. is, dat de cijfers niet juist worden gesteld. Dit geldt niet voor de ziektekosten, doch wel voor de administratiekosten. Die worden onder tafel gewerkt. De plaatselijke correspondenten van het I.Z.A. worden namelijk door de desbetreffende ge meenten betaald. Hoeveel tijd deze correspondenten aan dit werk besteden wordt in do jaarverslagen niet vermeld. De kosten die een dergelijke ambtenaar meebrengt, zullen niet gering zijn. Op deze wijze wordt in de jaarverslagen van de I.Z.A.'s een resultaat geëtaleerd, dat niet in overeenstem ming is met de werkelijkheid. In het voorstel van het college is daarentegen een bedrag uitgetrokken van ƒ.500, voor administratiekosten. De gemeente Amersfoort heeft voor de administratiekosten van het I.Z.A. 12.000, per jaar uitgetrokken. Dit is niet alles, want de centrale administratie van het I.Z.A. komt ook nog om de hoek kijken. Waarom geen opening van zaken gegeven, wanneer men naar een ideaal streeft? Wanneer een ziekenfonds met een aan bieding zou komen en het zou verdoezelen, dat het met een tekort werkt, dan wordt dat ook niet geaccepteerd. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 406