- 28 november 1955 - 179 van het amendement. De heer ORANJE stelt voor het percentage voor alle ambtenaren op 3 te bepalen. De heer A.P.HILHORST; De belastingbetaler is er goed voor. De wethouder VAN ZADELHOF? betwijfelt of bij aanneming van het voorstel van de heer Oranje de van hogerhand vereiste goedkeuring zal worden ver kregen. De heer A.P.HILHORST hoopt van niet, want hij voelt er niets voor meer belasting te betalen ten gunste van ambtenaren met-een inkomen van bij voor beeld 20.000, Het voorstel van de heer Oranje om het percen tage voor alle ambtenaren op 3 te bepalen, wordt verworpen met 14- tegen 4 stemmen. Tegen hebben gestemd de heren Grift, R.Hil- horst, De Haan, Klarenbeek, Brouwer, Van den Arend, mevrouw Polet-Mulserde heren Van Zadelhoff, A.P. Hilhorst, Butzelaar, Pieren, Clemens, Schaafsma en Dorre steijn. Voor hebben gestemd mevrouw Landweer-de Visser, alsmede de heren Van Andel, Oranje en Van Wely. Het amendement van wethouder Van Zadelhoff wordt door het college overgenomen en daarna z.h.st. aangenomen. Vervolgens wordt z,hstbesloten tot aanslui ting bij het I.Z.A. 205. Voorstellen tot aankopen van grond? a. gelegen nabij de Laanstraat van de N.V. Bouw- en Aannemings Mij. "Continent-III" te 1s-Gravenhage V—3212)i b. voor verbreding van de Kerkstraat van diverse personen (V-3210)j o. gelegen nabij de Molenstraat van M.S.F.de Moraaz Imans te Heemstede (V-3211); d. voor verbreding van de Birkstraat van H.van Klooster te Soest (V-3217). 206. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de N.V, P.U.E.M. op gronden gelegen nabij "Braamhage V-3215 207. Voorstel tot verhuring van grond nabij de Laanstraat aan de N.V. Flagship te Amsterdam (V-3227)j 208. Voorstel tot het opnieuw verpachten van diverse per celen grond. 209. Voorstel tot het opnieuw verpachten van gemeentegrond aan D.Lam te Soest (V-3214) Z.d. en z.h.st. wordt overeenkomstig de volgnummers 205 t/m 209 besloten. Aan het einde der agenda gekomen, deelt de Voorzitter mede, dat hij, nadat eerst Sinterklaas een bezoek heeft gebracht, de raad nog enige tijd in besloten zitting bij een wenst te houden. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest op 26 januari 1956. De Secretaris, Le Voorzitter, TypsN JU coii iriiïf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 410