1 H Nriio 21 december 1955 -- 180. v SOTULEI van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 21 december 1955 te 19»15 uur. VOORZITTER: de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, A.Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G.Landweer-de Vis ser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M. van Wely en W.G, van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving het lid: J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule Vervolgens stelt hij aan de orde: 210. Ingekomen stukken: a. Verzoeken om ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in artikel 2, lid 1, van de verordening ex art. 4 der Hinderwet (1875) van: I. Th.J.C. Smink, Beetzlaan 44? Soest, d.d. 26 november 1955? voor het wijzigen en uitbreiden van het bestaande machinereparatie bedrijf aan de Beetzlaan nr. 44? II. Esso Nederland N.V.Benoordenhoutseweg 7? s-Gravenhaged.d. 6 december 1955? voor het wijzigen en uitbreiden van de onder grondse benzine- en autogasoliebewaarplaats op/in het perceel Amersfoortsestraat 2a-4 te Soesterberg; III. G.J. Schalkx, Korte Kerkstraat 5? Soest, d.d. 10 december 1955? voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een timmerwerkplaats met machinale houtbewerking op het perceel Korte Kerkstraat 5* Deze verzoeken zijn reeds in behandeling genomen. De heer VAN WELY heeft vernomen, dat in het bedrijf van de heer Smink de werktuigen en machines, waarvoor thans ontheffing van het bepaalde in de hinderwetverordening wordt gevraagd, reeds een half jaar in gebruik zijn. Wanneer dit juist is, verkeert de raad op het ogenblik in dezelfde omstandigheid als van de zomer, toen hij een grondverkoop moest goedkeuren, waarop door de koper reeds was gebouwd. De VOORZITTER is het niet bekend, dat de werktuigen en machines reeds in gebruik zijn. Het komt echter wel voor, dat degene die een hinderwetvergunning moet aanvragen, daarmede nalatig is geweest en pas achteraf, na aansporing van het college, daartoe overgaat. b. Schrijven d.d. 9 december 1955 van mevr. A.Ch. Ekelmans, Koningin- nelaan 59? Soest, houdende intrekking van het door haar d.d. 2 november j.1. ingediende beroepschrift tegen het besluit van B&W d.d. 4 oktober 1955 tot weigering van de door haar gevraagde vergunning tot het bouwen van een bergplaats achter de woning Emmalaan 2, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nr. 6J61 (ged. Dit schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving. c. Verzoek van de plaatselijke afdeling van Unie Vrouwelijke Vrijwil ligers om subsidie t.b.v. het bejaardenwerk met voorstel om op dit verzoek afwijzend te beschikken. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft in de stukken gelezen, dat dit subsidie niet moet worden verleend, in verband met de daaraan verbon den consequenties. Zijn die consequenties werkelijk van zo overwegend gewicht, dat dit verzoek moet worden afgewezen? Mevrouw POLET-Musler acht dit nu een zaak, die juist de vrouwen in de raad aangaat. Zij heeft bij deze subsidie-aanvrage een begroting gemist. Het is toch de gewoonte, dat een begroting wordt overgelegd - bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 412