- 21 december 1955 -- "181 bij een dergelijke subsidie-aanvrage? Zou het misschien moge lijk zijn dit mede te delen aan deze vereniging, die pas sinds kort in Soest een afdeling heeft, en haar te verzoeken een be groting in te dienen, opdat de raad zich alsnog op deze aanvrage kan bezinnen? De heer ORANJE zou het niet juist vinden, vfanneer na dit vrouwelijke geluid er van de zijde der mannelijke raadsleden geen enkele reactie kwam. Ook hij heeft de indruk, dat dit ver zoek door het college nogal gemakkelijk van de tafel is gewezen. Hij meent overigens, dat de U.V.V. wel een begroting heeft in gediend, die sluit met een nadelig saldo van 80,--. Mevrouw POLET-Musiers Dan is mij dat ontgaan. De VOORZITTER deelt mede, dat de U.V.V. inderdaad een summiere begroting heeft overgelegd. Daarop komt als inkomsten voor 150,-- uit contributies. De uitgaven bestaan uit zaal- huur 170,-- en consumpties 60,--. In totaal zijn de uit gaven dus 250,--. Het nadelig saldo van 80,-- wordt aan de gemeente gevraagd. Het college juicht dit zeer lofwaardige initiatief van de U.V.V. zeer toe. Deze actie verdient aller sympathie en morele steun. Dat het college niettemin heeft geadviseerd op dit ver zoek afwijzend te beschikken, vindt zijn oorzaak in het feit, dat er in de gemeente meer acties uit het particulier initia tief voortkomen, die alleszins te prijzen zijn. B&ïï menen ech ter, dat men op de verkeerde weg zou zijn, wanneer bij deze vrij eenvoudige acties een gemeentesubsidie het sluitstuk van de begroting wordt. Het gaat om kleine bedragen en een derge lijke actie moet zodanig leven bij degenen die daar belang stelling voor hebben, dat het nadelig saldo van particuliere zijde wordt gedekt. Het is ten slotte een particulier initia tief. Wanneer men begint in dit geval een subsidie te geven, gelijk aan het geraamde nadelige saldo, zou dit wel eens een stimulans kunnen zijn voor andere instanties, die het ook niet direct financieel kunnen rooien, met verwijzing naar dit sub sidie, ook harerzijds subsidie te vragen. Men is nu eenmaal niet van alle initiatieven op de hoogte. En dan wordt het voor de raad veel moeilijker om een dergelijk subsidie te weigeren. Het hier genomen initiatief is inderdaad zeer lofwaardig. Spreker hoopt, dat het door vele soortgelijke initiatieven zal worden gevolgd. Maar het is niet juist, dat de gemeente bij dergelijke pogingen direct met een subsidie klaar staat. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat iedere vereni ging in het begin met tekorten werkt. Zij moet nog moeite doen contribuanten te werven en leden te krijgen. Is dit eenmaal gelukt, dan kan zij verder meestal wel met eigen middelen rond komen, maar in het begin is dit moeilijker. Het prachtige werk, dat deze vereniging sinds kort heeft ter hand genomen, is van zeer uitgebreide aard. Het omvat alles. Er wordt niet naar gevraagd, wie of wat men is of wat men gelooft. Het zou daarom zeker overweging verdienen, zo al niet een subsidie te geven, althans het eerste jaar het geraam de tekort van slechts 80,-- te dekken. Spreekster hoopt, dat de heren raadsleden zo hoffelijk zullen zijn, dit "vrouwen zaakje" voor eenmaal die 80,-- te geven. Mevrouw POLET-Musler zegt dat het bejaardenwerk met het - werk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 414