21 decem"ber 1955 -- 182. werk van de U.V.V. op zichzelf niets heeft te maken. De U.V.V. ont wikkelt in Amsterdam een grote activiteit en voert een sterke propa ganda om deze activiteit over het gehele land te doen uitbreiden. Het subsidie wordt gevraagd om de bejaarden, die vaak wat buiten het leven zijn komen te staan en niet meer actief daaraan deelnemen, wat naar voren te halen en zinvolle vrijetijdsbesteding te geven- Dat is belangrijk genoeg, om hetzij als gave ineens, hetzij in de vorm van een bepaald bedrag per inwoner, een zeker subsidie te geven. Aan het college kan worden overgelaten hiervoor de vorm te vinden, die de minste moeilijkheden zal opleveren voor het geval ook andere verenigin gen zich met dit vterk zouden gaan bezig houden. Spreekster zou het op prijs stellen, indien B&W dit punt terug namen om het opnieuw in studie te nemen. Zij hoopt, dat het college dan, gehoord de pleidooien in de raad, alsnog zal voorstellen goed gunstig op het verzoek om subsidie te beschikken. De heer ORANJE is het met de Voorzitter eens, dat het niet ge wenst is een subsidie te verstrekken tot het totaal van het geraamde nadelig saldo. Dat zou een onjuiste subsidiepolitiek zijn. Er moeten echter wel mogelijkheden zijn, om een dergelijk lofwaardig initiatief te steunen. Men zoeke daartoe de wegen! Subsidieverzoeken voor soortgelijke pogingen vreest spreker niet. Het geven van aandacht aan de ouden van dagen is dermate belang rijk, dat er geen bezwaar tegen behoeft te bestaan hieraan enige blij vende steun te verlenen. Of de pogingen voldoende effect sorteren, kan van geval tot geval worden beoordeeld. In Rotterdam gaat men tot een subsidie van 20.000,--. Spreker ziet niet in, waarom de gemeente Soest ook niet iets kan bijdragen aan dit werk. Gezorgd moet worden voor de jeugd; voor de vrijetijdsbesteding van degenen die in het arbeidsproces zijn opgenomen en voor degenen, die gezegend zijn - in de praktijk ontbreekt daaraan dikwijls heel wat - met hoge ouderdom. Bij maar al te velen leidt hoge ouderdom tot grote vereenzaming. Wanneer, door het zeer loffelijke streven van de U.V.V., aan deze vereenzaming iets kan worden gedaan, is het verant woord, daaraan als gemeente enige steun te geven. Of dit nu 80, 75,of 70j-- moet zijn, laat spreker in het midden - het be drag is voor de gemeentefinanci'ën niet zo belangrijk, zelfs niet als er volgend jaar vier dergelijke verzoeken zouden zijn. Spreker sluit zich gaarne aan bij het verzoek van mevrouw Polet en zou het zeer op prijs stellen, als het advies werd ingewonnen van de commissie voor maatschappelijk hulpbetoon. De heer BUTZELAAR sluit zich, ondanks alle waardering voor het initiatief van de U.V.V., aan bij B&W. Van de drie groepen die de heer Oranje noemde, is de jeugd de belangrijkste. Reeds een half jaar geleden heeft spreker aangedrongen op subsidie voor enkele jeugdvereni gingen. Dit is echter geweigerd met de motivering, dat er wel tien jeugdverenigingen zijn in Soest, die allemaal met een tekort zitten en haar tekort trachten te dekken door het houden van loterijen. Wanneer thans het gevraagde subsidie wordt verleend, liggen er in januari zeker tien subsidieverzoeken. Al dadelijk van de twee jeugd organisaties die reeds een half jaar geleden bij de gemeente hebben aangeklopt, en daarnaast van vele andere zijden. De gemeente kan hierop niet ingaan, want daarmede zou het hek van de dam zijn. De VOORZITTER zegt, dat het altijd ondankbaar werk is, een sub sidieaanvrage voor een goed en sympathiek doel te moeten afwijzen. Andere initiatiefnemers of verenigingen zullen echter een beroep op de gemeente doen voor iets anders, waarvan zij ook op goede gronden kunnen - aantonen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 416