21 december 1955 185* aantonen, dat het voor de betrokken groep of misschien zelfs voor de gehele gemeenschap van belang is. Het gaat niet aan, voor elk werkelijk goed doel een beroep te doen op de overheid. Het gaat hier niet om het gevraagde bedrag van 80,--, maar om het principe, dat een particulier initiatief in eerste instantie tot het uiterste moet proberen de financiële moeilijk heden in eigen kring op te lossen, desnoods door een speciale actie Voor de redenering van mevrouw Landweer is spreker wel gevoelig. Daarmee is een element ter sprake gebracht, dat in het college niet is besproken. Dit geeft spreker aanleiding het oor spronkelijke voorstel van het college terug te nemen, teneinde B&W in de gelegenheid te stellen, zich rustig op de suggestie van mevrouw Landweer te beraden. Hierop wordt het verzoek van de agenda afgevoerd, d. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten be treffende controle administraties. Deze rapporten worden aangenomen voor kennisgeving. Hierop doet de VOORZITTER mededeling van de volgende in gekomen brief van het raadslid de heer Zoetelief en diens echt genote. "Concord W., 15 dec.1955» Aan de leden van de Raad der Gemeente Soest. Bij de wisseling van het jaar wensch ik U allen met uw gezin een gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid. Mocht IJ met uw plannen voor de volgende vacantie nog niet klaar zijn, een trip naar dit prachtige land is heusch de moeite waard. Met de beste wenschen, Hoogachtend, J.Zoetelief en echtgenote Deze brief wordt aangenomen voor kennisgeving. Mevrouw POLET-Musler stelt voor, dat tijdens de morgen te houden begrotingsvergadering de raadsleden hun handtekening zetten onder een nieuwjaarsgroet, die dan per luchtpost aan de heer Zoetelief kan worden toegezonden. De VOORZITTER neemt dit voorstel gaarne over. Vervolgens doet hij voorlezing van de volgende ingekomen brief van het rustoord "Nieuw Mariënburg" te Soestdijk: "Soestdijk, 12 december 1955» Edelachtbare Heren, Gaarne willen wij onze dank betuigen voor de klok, die U ons ter gelegenheid van de viering van het 50 jarig jubileum van "Nieuw Mariënburg" op 11 December j.1. heeft willen schenken. Wij hebben het op hoge prijs gesteld dat het College van Burgemeester en Wethouders voltallig aanwezig heeft willen zijn bij de overdracht, terwijl de aanwezigheid van enige van Uw leden op de herdenkingsavond door ons ten zeerste wordt gewaardeerd. Wij zijn zo vrij U als herinnering enige foto's te zenden, die in Uw foto-archief in de toekomst nog van deze gebeurtenis zullen getuigen. Met verschuldigde gevoelens van hoogachting, Moeder Overste Zuster Suitberta." Deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 418