- 21 december 1955 -- 184 Deze brief wordt aangenomen voor kennisgeving. 211. Voorstel tot aanvulling van de bouwverordening in verband met het aanbrengen van schuilplaatsen bij woningen (1-717/3147)* De heer VAN ANDEL merkt op, dat in de voordracht sprake is van een nooduitgang, waarin een raam zal worden aangebracht. Er staat dan:"Tevens dient het glas in dit raam uitsluitend te bestaan uit enkel dik glas opdat eventuele verbrijzeling met de minst mogelijke moeite kan geschieden." Dit is op zichzelf prachtig. Wanneer in een schuilplaats zo'n nooddeur echter hard dichtvalt, waardoor het glas springt, kunnen de scherven groot gevaar opleveren voor degenen, die in de schuilplaats aanwezig zijn. Is het daarom niet beter het raam te maken van mica of doorzichtig plastic? De heer CLEMENSDeze moeilijkheid is toch ook met glas op te lossen, bij voorbeeld door onsplinterbaar glas te nemen, zoals men ook voor auto's gebruikt. De VOORZITTER acht de door de heer Clemens aangegeven oplossing niet mogelijk, omdat de door hem bedoelde glassoort niet gemakkelijk kapot te krijgen is, hetgeen voor het glas in de deur van de schuil plaats juist wel nodig is. Daarom moet het in de deur aan te brengen glas ook enkel en niet dubbel dik zijn. Spreker is huiverig om verandering in de verordening aan te brengen. Deze wijziging van de bouwverordening geschiedt op bevel van de minister. Het gemeentebestuur heeft er reeds een zeer kleine wij ziging in aangebracht, waarover van te voren overleg met de hogere autoriteiten is gepleegd, die zich daarmede toen akkoord hebben ver- klaard. Het lijkt spreker echter niet erg verstandig nu nog meer wij zigingen aan te brengen. Het versplinteren van glas is bovendien op te vangen door er stroken papier over te plakken. De heer VAN ANDEL merkt op, dat dit laatste niet in de verorde ning staat. De VOORZITTER leest in de vierde alinea v.o., laatste zin,van de voordracht: "Om dezelfde reden ware te bepalen dat indien glasroe den worden aangebracht deze niet alleen uit metaal doch ook niet uit een harde houtsoort mogen bestaan". I Hier moet vóór "metaal" nog worden ingevoegd het woordjes niet. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 212. Voorstel tot de aanleg van een wegje nabij de Bosstraat en het be schikbaarstellen van het daarvoor benodigde krediet (1-749)* 213* Voorstel tot naamgeving van een wegje nabij de Bosstraat (1-747)* Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 214» Voorstel tot het toekennen van vergoedingen op grond van art. 13 der L.O.-wet 1920 (1-754). De heer VAN ANDEL is het opgevallen, dat de vergoeding in het ene geval is teruggebracht van 4,25 tot 2,--. Het betreft hier een gezin met een zoon van 18 jaar, die de u.l.o.-school te Amersfoort bezoekt. De kosten van een abonnement bedragen reeds 5*25, terwijl de aanvrager slechts 67,50 per week verdient. Hoe is deze grote verlaging te verklaren? De heer CLEMENS begrijpt niet, waarom de heer Van Andel thans deze vraag stelt. Hetzelfde heeft hij namelijk gevraagd in de Finan ciële Commissie. Daar is hem duidelijk gemaakt, dat de vergoeding volgens bepaalde regels geschiedt. Spreker meende, dat de heer Van Andel in de Financiële Commissie daarmede akkoord is gegaan en dan moet hij er nu niet wederom mede komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 420