-- 21 december 1955 -- 185* De heer "VAN ANDEL: In de Financiële Commissie ben ik niet veel wijzer geworden. Daar was de wethouder van sociale zaken niet en deze is thans wel aanwezig. De wethouder DE HAAN vindt het altijd ietwat pijnlijk dergelijke onderwerpen in openbare raadsvergadering te behan delen. Deze vergoedingen worden steeds volgens bepaalde regels vastgesteld, waarbij in aanmerking worden genomen de inkomsten, de uitgaven en andere gezinsomstandigheden. In het onderhavige geval is de vergoeding zelfs vrij soepel vastgesteld. De heer VAN ANDEL vraagt, of het mogelijk is eens in be sloten kring, bij voorbeeld in de Commissie van Sociale Zaken, een toelichting op de vaststelling van deze bedragen te geven. De wethouder DE HAAN zegt, dat deze zaken als regel in de Onderwijscommissie worden behandeld. Deze vergoeding valt na melijk niet zozeer onder sociale zaken, maar onder onderwijs zaken. De vergoeding wordt immers gegeven ingevolge art. 13 van de Onderwijswet. B&W willen met deze zaken niet te veel naar buiten treden. Omdat er geen andere ondervferpen te behandelen waren, heeft het college het echter niet nodig geoordeeld al leen voor dit punt een vergadering van de Onderwijscommissie bijeen te roepen. De raadsleden kunnen overigens altijd bij de afdeling Onderwijs nadere gegevens verkrijgen. Zij kunnen daar ook de tabellen zien, waaruit blijkt dat dit geval volkomen volgens de regels is behandeld. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 215* Voorstel tot vaststelling van een nieuwe kampeerverordening (1-755/3307). De heer VAN WELY merkt op, dat men algemeen hoort, dat er zich in Soest met het kamperen door vreemdelingen grote exces sen voordoen. Is dit het college bekend? En zo ja, zouden B&W daarover dan nadere inlichtingen kunnen verstrekken? De VOORZITTER deelt mede, dat het college niets bekend is van grote excessen bij het kamperen. Zoals bij elke menselijke activiteit, gaat er ook bij het kamperen wel eens iets over de schreef. Er is echter een behoorlijke controle op het kamperen en spreker is de laatste jaren niets gerapporteerd omtrent excessen. Wanneer de heer Van Wely hierover iets bekend is, zal spreker dit gaarne vernemen. De heer A.P. HILHORST: Dan is dat "algemeen" ook niet zo bar De heer VAN WELY; Enige jaren geleden werd het toch alge meen beweerd. De heer A.p. HILHORST: Maar wij leven nu in 1955' Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 216. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Baarn inzake het stichten en exploiteren van een vuilverwerkingsbedrijf en beschikbaarstelling van het daartoe benodigde krediet 1—751/5506 De heer CLEMENS juicht dit voorstel ten zeerste toe. De heer GRIFT brengt dank voor de aan de Commissie van Openbare Werken geboden gelegenheid, verschillende vuilverwer kingsinstallaties te bezichtigen en zal vol overtuiging zijn stem voor het voorstel uitbrengen. De heer ORANJE sluit zich aan bij de woorden van de heer Grift De VOORZITTER dankt voor de prettige manier, waarop deze z aak

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 422