-- 21 december 1955 -- 186. zaak is verlopen en stelt aan de orde de gemeenschappelijke regeling met Baarn. Mevrouw LAND Y/EER-de Visser leest in artikel 4: "Een bestuurslid kan te allen tijde ontslag vragen. De ontslagaanvraag zendt hij aan het college, dat hem benoemd heeft." Waar volgens artikel 3 sub b twee leden zullen worden benoemd door de raad van elk der genoemde gemeenten vraagt zij zich af, of hier het gebruik van het woord "college" wel juist is. Onder "college" verstaat men over het alge meen immers het college van B&W en niet de gemeenteraad. De VOORZITTER zegt, dat ook de gemeenteraad een college is. Degenen die door de raad der gemeente Baarn zijn benoemd, moeten hun ontslagbrief richten tot de raad van Baarn, zodat deze weer één van zijn mensen kan benoemen. Degenen die zijn benoemd door de raad der gemeente Soest, richten hun ontslagaanvrage tot de raad van Soest, De gemeenteraad wordt ook wel genoemd; het raadscollege Mevrouw LAÏFDWESR-de Visser zegt dat in officiële stukken altijd wordt gesproken van het college van B&W, maar van de raad. De heer A.P. HILHORST vindt de gekozen redactie duidelijk. De VOORZITTER zegt, dat in de regeling vier colleges worden genoemd: het college van B&W van Baarn, het college van B&W van Soest de raad van Baarn en de raad van Soest. Hij gelooft niet, dat de ge kozen redactie tot misvattingen kan leiden. De heer VAN ANDEL zegt, dat volgens Elseviers Encyclopaedie de gemeenteraad is het kleinste publiekrechtelijke lichaam met territori ale grondslag in de Staat. Volgens het grootwooidenboek van Van Dale is de raad: het door de burgerij gekozen lichaam, waaraan het bestuur der gemeente is toe vertrouwd. Onder "college" vindt men daar: vertegenwoordiging van afgevaar digden, bij voorbeeld B&W. Wel kan men ook de raad als een college beschouwen, maar spreker vreest, dat door het gebruik van dit woord in artikel 4 verwarring kan ontstaan en zag het liever vervangen door "gemeenteraad". De VOORZITTER zegt dat dit niet kan, daar ook leden van het be stuur worden benoemd door de colleges van B&W en bij deze colleges hun ontslagaanvrage moeten indienen. Ook de raad is een college, namelijk een vergadering van afge vaardigden. De wethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat de betrokkene zijn ontslagaanvrage moet indienen aan het college, DAT HEM BENOEMD HEEFT. De VOORZITTER zegt, dat, waar bij deze regeling vier lichamen zijn betrokken, naar een woord is gezocht dat deze vier lichamen overkoepelt. Gekozen is het woord "college". Daar de redactie niet voor tweeërlei opvatting vatbaar is, raadt hij aan, haar te handhaven Daar de redactie is tot stand gekomen in gemeenschappelijk overleg met Baarn* is het ook om die reden moeilijk, haar te wijzigen. Spreker deelt voorts mede, dat de oprichting van de vuilverwerkingsin stallatie gefinancierd kan worden door het aanvragen en aannemen van een geldlening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening. Aanvankelijk was aangevraagd 660.000,--. Dezer dagen is bericht ingekomen, dat het ganse thans benodigde bedrag van 781.000,-- beschikbaar wordt gesteld. Het initiatief van de ge meenten Soest en Baarn is door de Minister in de Kamer ten zeerste geprezen. De nodige begrotingswijzigingen zullen worden aangebracht en het college wordt geacht, in de overeenkomst eventueel ondergeschikte re- dactiewi jzigingen aan te kunnen brengen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangeno men. - 217 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 424