-- 21 december 1955 -- 187 217» Voorstel tot opzegging der gemeenschappelijke regeling met Baarn inzake de levering van gas (1-752)» 218. Voorstel tot overname van het openluchttheater (lAD/V-750). 219. Voorstel tot vaststelling ener verordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting (lV-753/3304) Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 220. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1955 (lV-756). Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt eerst uit dit voorstel, volgnummer 184, dat een tweede schoolarts is aangesteld en vraagt nadere inlichtingen. De VOORZITTER brengt in herinnering, dat het hier gaat om een gemeenschappelijke regeling met Baarn, Eemnes, Bunscho ten en Hoogland. De tweede arts is door het bestuur, waaraan deze bevoegdheid is gedelegeerd, aangesteld in verband met de uitbreiding van het aantal schoolkinderen. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt hoe het lcomt, dat de raad daarvan niets heeft gehoord. Het is wel wat eigenaardig, dat er zo stilzwijgend een tweede dokter is bijgekomen. De VOORZITTER zegt, dat bij een gemeenschappelijke rege ling bepaalde taken worden overgedragen aan een bepaald lichaam, dat uit de deelnemende gemeenten is samengesteld. De raden dier gemeenten hebben daar dan verder geen bemoeienis mee; in hun plaats is getreden het bestuur van het gemeenschappelijke lichaam. De besluiten van dit bestuur staan onder toezicht van Gedepu teerde Staten. Van de werkzaamheden wordt elk jaar verslag uitgebracht aan de raad. In het jaarverslag over 1955 zal de benoeming van de tweede arts worden gememoreerd. Mevrouw LANDWEER-de Visser spijt het, dat deze consequen tie van de samenwerking de raad niet onder ogen is gebracht, toen hij tot deze samenwerking besloot. Het is wat vreemd, ineens uit een raadsstuk te zien, dat een tweede dokter is aangesteld. Blijkbaar heeft de raad daarin niets te zeggen en mag de gemeente alleen betalen. De VOORZITTER zegt, dat de raad hier inderdaad geen be stuurstaak heeft en op de hoogte wordt gehouden door de jaar verslagen, die voor de raadsleden ter inzage voorden gelegd. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 221Voorstellen tot aankopen van grond: a. voor verbreding van de Kerkstraat van diverse personen (V-3293); b. voor verbreding van de Birkstraat van P. Dekker te Soest (v- 3292). 222. Voorstel tot het opnieuw huren van de woning Veldm.Montgomeryweg 29 te Soesterberg (V-3308). 223« Voorstel tot het opnieuw verhuren van grond aan de speeltuin vereniging t Hart" (V-3294). 224» Voorstel tot het opnieuw verhuren van het jachtgenot op gemeente gronden: a. aan J. van der Krol te Maartensdijk (V-3290). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig de volgnummers 221 t/m 224a besloten. b. aan G.J. van den Bremer te Soest (V- 3291 De VOORZITTER deelt mede, dat de heer Van den Bremer deel - uitmaakt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 426