- 21 december 1955 183. uitmaakt van een combinatie van jagers. De heer Van den Bremer heeft echter verzocht de verhuur op naam te zetten van een ander lid van deze combinatie, namelijk de heer H. van Kooij. De heer A.P. HILHORST vraagt, of het niet goed is, wanneer men hier met een combinatie te maken heeft, te bepalen dat de grond wordt verhuurd aan de heer H. van Kooij en anderen. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad mogelijk is. Hij acht het echter juister, dat de gemeente met één man te doen heeft. Hierop wordt het gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 225» Voorstel tot het aanvaarden van de Staat der Nederlanden van een bij drage in de kosten van instandhouding der gemeentebossen (V-748/3301 226. Voorstel tot het opnieuw verhuren van grond aan de buurtvereniging "Oranje" te Soesterberg (V-J299)» Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 227. De VOORZITTER deelt mede, dat een schrijven is binnengekomen van de heer G.J. van Vleuten, waarin deze met ingang van 1 januari 1956 ontslag vraagt uit zijn functie van ambtenaar van de burgerlijke stand. Spreker stelt voor de heer G.J. van Vleuten dit ontslag eervol te verlenen onder dankzegging voor het werk, dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht. De heer Van Vleuten heeft in zijn ambtsperiode ruim 5100 huwelijken gesloten. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel van de Voorzitter besloten. 228. De heer CLEMENS vraagt, of het niet mogelijk is, dat bij glad heid in Soesterberg op de wegen des ochtens vroeg wordt gestrooid. Maandag j.1. was de toestand namelijk hopeloos. De heer A.P. HILHORSTs Maar dan moet ook op de wegen in Soest worden gestrooid! De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de gladheid de afgelopen week een volkomen verrassing was, waar niet zo gauw wat aan gedaan kon worden. De heer CLEMENSs Er zijn in Soesterberg vele ongelukken door gebeurd. De wethouder VAN ZADELHOFFs In Soest ook! De heer CLEMENS merkt op, dat in Soesterberg een speciale man is, die bij gladheid zand moet strooien. Kan deze man daar op eigen initiatief niet toe overgaan of moet hem daarvoor eerst opdracht worden gegeven? De VOORZITTER vraagt of de heer Clemens de Rijksweg op het oog heeft De heer CLEMENS: Inderdaad. De VOORZITTER: Daarvoor is de Rijkswaterstaat verantwoordelijk en niet de gemeente. Hierop sluit de Voorzitter, te 20.20 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Soest op 23 maart 1956. Typ:R.S. De secretaris De voorzitter v.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 428