- 22 december 1955 -- 189* NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der ge meente Soest op donderdag 22 december 1955 te 9-15 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T.Dorresteijn, P.Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G.Landweer- de Visser, Lr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M.Polet-Musler J.A. Schaafsma, M.M. van Wely en W.G. van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving: de heer J.D.L. Zoetelief. Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens stelt hij aan de orde het eerste punt van de agenda: Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maatschappelijk hulpbetoon voor het dienstjaar 1955* Algemene beschouwingen. Be heer A.P. HILHORST zegt bij de behandeling van de begroting voor 1956 onwillekeurig even terug te denken aan de afgelopen perio de. Dan feliciteert hij de Voorzitter als burgervader met het feit, dat dit jaar in.deze gemeente de 25.000ste inwoner is ingeschreven. Hieruit blijkt, dat Soest een gemeente wordt, die zeker kan worden gerekend tot de middelgrote gemeenten. Dit brengt mede, dat de problemen ook steeds groter worden. Spreker hoopt, dat het de burge meester gegeven moge zijn deze middelgrote gemeente te blijven bestu ren op de wijze, zoals hij dit in het verleden heeft gedaan en dat het hem moge gelukken de grote problemen zodanig op te lossen, dat de bestaande tevredenheid bestendigd blijft. Spreker denkt hierbij in de eerste plaats aan het allergrootste probleem, namelijk het woningtekortHet is hem niet bekend, hoe precies de verdeling der bouwvolumes onder de gemeenten plaats vindt. Hij heeft echter de indruk, dat in Soest, ondanks de ijver van het gemeentebestuur om woningen te doen bouwen en om bouwvolume te ver krijgen, de achterstand op dit gebied maar zeer weinig wordt inge lopen. Er is in deze gemeente niet alleen een groot woningtekortdoch er heersen ook woningtoestanden, die de toets der kritiek eigenlijk niet kunnen doorstaan. Ziende hoeveel maatregelen er op andere ge bieden worden genomen, bij voorbeeld ten aanzien van de dierenbescher ming, vraagt men zich af, hoe deze woningtoestanden voor mensen nog toelaatbaar worden geacht. Spreker hoopt, dat in het komende begrotingsjaar een zodanig bouwvolume aan Soest wordt toegewezen, dat de achterstand hier in ieder geval niet groter zal zijn dan in andere gemeenten. Het bouw volume moet in ieder geval van dien aard zijn, dat men kan zeggen; Het zal nog wel even duren voordat de woningnood is opgeheven, maar er is in ieder geval vooruitgang. De algemene politiek schijnt zich te gaan wijzigen. In verschil lende vergaderingen hoort men spreken over de algemene welvaart, die er op het ogenblik heerst. Men mag verschillend denken over de na de oorlog door de overheid gevoerde politiek, maar ondanks de vele vraagtekens die achter de duur van de huidige welvaart worden gesteld - zal -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 430