-- 22 december 1955 -- 190. zal niemand kunnen ontkennen, dat deze politiek in het belang van de Nederlandse bevolking en in haar algemeenheid zeer juist is geweest. De waardedaling van de gulden heeft echter medegebracht, dat de inkomsten van een bepaalde bevolkingsgroep niet evenredig met de verhoogde kosten van levensonderhoud zijn gestegen, zodat deze groep is achtergebleven. Men kan slechts hopen, dat het mo gelijk zal zijn hierin verbetering te brengen. Spreker vertrouwt, dat het gemeentebestuur daaraan zijn volle medewerking zal geven. Bij vergelijking van de begrotingen blijkt, dat de schuldenlast per hoofd der bevolking ieder jaar toeneemt. Daar staat tegenover, dat de gemeente bouwexploitant is geworden. Op zichzelf is dat natuurlijk een ongezonde politiek, waarin hope lijk spoedig wijziging kan worden gebracht, doordat de verhouding tussen kostprijs, vraagprijs en huur zich zo zal ontwikkelen, dat het particuliere bedrijf zonder overheidsbemoeiing zijn werk op dit gebied weer kan opnemen. Doordat de rijksoverheid zich op het standpunt stelt, dat de gemeentebegrotingen voortaan sluitend moeten zijn, is op de aanvankelijk ingediende begroting danig moeten worden besnoeid. Op de lonen en salarissen, die veelal aan overheidsvoorschriften zijn gebonden, kon dit niet gebeuren. Het lag voor de hand, de bezuinigingen te doen plaats hebben bij Gemeentewerken. In de be groting voor Gemeentewerken zijn dan ook zelfs posten pro memorie opgenomen. Spreker betreurt dit zeer, vooral ten aanzien van de post "teren van wegen". Enkele jaren geleden toch is, met instem ming van de gehele raad, besloten de wegen successievelijk van een wegdek te voorzien, dat beantwoordt aan de huidige stand der techniek. Zonder behoorlijke afdekking verkeren de wegen steeds in een hopeloze toestand. Men zie slechts naar de Soester Engweg en de Molenweg. En men kan nu wel zeggen, dat straks zo nodig deze pro- memoriepost kan worden omgezet in een geldpost, maar de post on voorzien is niet daarvoor ingesteld; deze post is bestemd om uit gaven te kunnen opvangen, waarop niet kon worden gerekend. Het is zeer te betreuren, dat door deze bezuiniging juist de landelijke bevolking wordt getroffen, d.w.z. de bevolkings groep, die een derde van de export voor haar rekening neemt, die tien millioen mensen moet voeden en waarvan de Minister van land bouw heeft verklaard, dat zij niet meedeelt in de op het ogenblik heersende welvaart. Kennende de moeilijkheden en omstandigheden v/aarin, vooral in een periode van schaarste op de arbeidsmarkt, moest worden ge werkt, heeft sprekers fractie alle waardering voor alles wat het college dit jaar heeft verricht. Zelfs is gisteravond kunnen wor den besloten, zoals verleden jaar bij de algemene beschouwingen is verzocht, een mogelijkheid te scheppen om het huisvuil zo te verwerken, dat het bij het bebouwen van de cultuurgrond volledig door de eigen bevolking kan worden benut. Aan alles is te merken, dat het college tracht de gemeente zo goed en zo juist mogelijk te besturen. Moge het zo blijven. De heer SCHAAFSMA zegt, dat men voor de algemene welvaart die Europa en Nederland genieten, in de eerste plaats God moet danken. Het is verheugend, dat deze welvaart aan Nederland niet is voorbijgegaan en dat de Regering het goede voor land en volk zoekt. Daarnaast zij men zich bewust van de verplichtingen, die een dergelijke welvaart oplegt. Spreker is dankbaar, dat Neder- - land -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 432