- 22 december 1955 -- 1 92 houder van onderwijs om ongedaan te maken, dat het publiek de aan dacht vestigde op een bepaalde onderwijzer bij de benoeming van een schoolhoofd. Inderdaad moet de overheid regeren en het volk gehoorzamen. Er is echter ook een bepaalde volksinvloed, die de overheid moet waarderen. Over de beide door hem aangestipte zaken zou spreker gaarne nog enige opheldering van het college ontvangen. Naar zijn mening heeft de wethouder van onderwijs in deze gevallen niet geheel in overeenstemming met de belangen van de gemeente gehandeld. Voorts vraagt spreker, hoe op het ogenblik de toestand bij Gemeentewerken is. De directeur van deze dienst is reeds vier, vijf weken buiten dienst. Marcheren de zaken daar in overeenstemming met de belangen der gemeente? Spreker heeft vernomen, dat Soest op het ogenblik 1400 wo ningzoekenden telt. De woningvoorraad moet worden vergrooti er moet worden gebouwd. Persoonlijk is spreker van mening, dat overheidsexploitatie van woningen niet juist is. Ideaal zou zijn, maar dit is natuur lijk een onmogelijkheid, wanneer iedere burger een eigen woning bezat. Thans kan de exploitatie der woningen het beste geschieden door de woningbouwverenigingen, waar de bewoners zelf iets in het midden hebben te brengen. Door de tegenwoordige politiek komen grond en bebouwing hoe langer hoe meer in bezit van de overheid. Daardoor glijdt men geleidelijk aan af naar maatschappelijke verhoudingen, die spreker niet wenst te accepteren. In zijn jonge jaren hieven sommigen de lexize aan: Afschaffing van het particuliere bezit en grond en pro ductiemiddelen aan de gemeenschap. Daar heeft hij zich nooit mede kunnen verenigen. Heden ten dage schijnt echter de woningbouw het middel te zijn in handen van degenen, die deze oude leuze nog waar deren. De huidige gang van zaken acht spreker schadelijk zowel voor de bewoners als voor de overheid, ook met het oog op de fi nanciële gevolgen. Vervolgens wijst spreker er op, dat het verkeer, vooral op de grote wegen, vaak een bijzonder groot gevaar oplevert. Dit blijkt wel in Soesterberg. Wanneer daar een maximumsnelheid zou worden ingevoerd, zou de veiligheid veel meer zijn gewaarborgd. Het invoeren van een maximumsnelheid blijkt evenwel niet mogelijk te zijn. De toestand van het ogenblik met het grote aantal onge lukken is echter onhoudbaar. Spreker kan niet anders dan dankbaar zijn voor de arbeid, die het gemeentebestuur in het afgelopen jaar op velerlei gebied heeft verricht. Ook de plannen, die op het ogenblik op stapel staan, moet de raad met alle kracht steunen. Hierbij denkt spreker aan de vuilverwerkingsinstallatie, waarbij wordt samengewerkt met een naburige gemeente. Alleen reeds het feit, dat een dergelijke samenwerking mogelijk is, stemt tot blijdschap. Elke instantie heeft namelijk de neiging om zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid en soevereiniteit te handhaven en om zich in zichzelf op te slui ten. De protestants-christelijke fractie hoopt, dat het gemeente bestuur deze samenwerking met Baarn te zijner tijd volledig waar zal maken. De riolering laat in vele opzichten nog zeer te wensen over, vooral in Soesterberg. Daar zijn grote terreinen met huizen bebouwd, doch voor de riolering zijn nog slechts de voorbereidende maatregelen getroffen. Spreker dringt er op aan binnen de kortst - mogelijke -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 436