-- 22 december 1955 -- 194 nu reeds met 200.000 m3 overschreden. Het bedrijf zal alles doen, om zo spoedig mogelijk de vier miljoen kubieke meter te over schrijden. (Applaus) De VOORZITTER dankt de wethouder en de directeur van het Gasbedrijf hartelijk, nu zij op zo materiële wijze de raad in het gebeurde laten meeleven. Het bedrijf kan hij gelukwensen, nu, boven de verwachting, de drie miljoen is gehaald. Door omstandig heden, die geen verband houden met de afzet, maakt het Gasbedrijf op het ogenblik een moeilijke periode door. Moge deze spoedig voorbij zijn en de bloei, waarin het bedrijf zich verheugt, be stendig blijken en wel minder om het bedrijf zelf, dan om de diensten, die het biedt aan burgerij en industrie. De heer ORANJE acht het verheugend, dat het Gasbedrijf onder wethouder Van den Arend, die daarvoor 'immers in de eerste plaats verantwoordelijk is, zozeer is gegroeid, dat thans de drie miljoen m3 is overschreden. Achter het college en de wethouder staat echter het perso neel van het bedrijf - de heer Breedeveld met zijn staf, en het is redelijk en billijk, hier tevens te noemen de vorige directeur, de heer Kerkhoff. Het doet spreker bijzonder veel genoegen te mogen uitspreken, dat de ijver en volharding van het personeel aller hulde toekomt. De VOORZITTER heropent de algemene beschouwingen. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat ook de fractie van de P.v.d. A. gaarne gebruik wil maken van de gelegenheid, om enige algemene opmerkingen te maken over en naar aanleiding van de voor haar lig gende begroting en het gemeentelijk beleid. Zij wil dan eerst haar dank uitspreken voor de prettige samenwerking, welke er bestaat tussen de raad en het college. Tevens mag het ambtenarencorps een woord van waardering niet worden onthouden voor de wijze, waarop het altijd klaar staat om de door de raad gevraagde inlichtingen te verschaffen. Wanneer men dan overgaat tot de begroting, gaan de gedach ten in de allereerste plaats uit naar de financiën. Deze roepen vaak een halt toe aan zeer gerechtvaardigde wensen. Spreekster vestigt hierbij speciaal de aandacht op de begroting van Gemeen tewerken, welke ernstig te lijden heeft gehad onder het gebrek aan geldmiddelen. En hoewel zij waardering heeft voor de wijze, waarop het college tot een sluitende begroting is gekomen, hoopt en vertrouwt zij toch, dat het college met niet verflauwende ener gie op de daartoe bestemde plaatsen en te gelegener tijd steeds weer op de bres zal staan om een hogere bijdrage te verkrijgen. Vergelijkt men het verzorgingspeil dezer gemeente met dat van ge lijksoortige gemeenten, dan moet het van het hart, dat Soest nog lang niet aan de top staat. Met het college is spreekster van mening, dat een protest over de verdeling van het bouwvolume, na de aankondiging van een nieuwe verdeling, niet op zijn plaats is. Men mag zich echter wel realiseren, dat een belangrijke verhoging alleen maar te verwach ten is, wanneer men er in slaagt de totale woningproduktie op te voeren. Hiertoe kan natuurlijk in de eerste plaats leiden een betere organisatie van het bouwbedrijf. Maar bovendien is een veel scherpere contr&le nodig, dat men in andere sectoren het toege wezen bouwvolume niet overschrijdt en daardoor het evenwicht verstoort. Yfel mag met reden worden verwacht, dat de gemeentelijke toewijzingen met meer begrip voor de werkwijze der gemeenten - plaats -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 440