- 22 december T955 196 gen van het openbaar onderwijs naar voren is gekomen, voelt de fractie van de P.v.d.A. geen enkele behoefte, om welke reden dan ook verder te gaan, wat betreft de invloed van de ouders op het be stuur der school. Het verheugt haar dat de door haar naar voren gebrachte gedachten over het naleven van gemeentelijke verordeningen blijk baar door het college worden gedeeld en zij is dankbaar voor de door het hoofd van het college gedane toezeggingen. Zij hoopt van harte, dat het hoofd der politie die toezeggingen zal kunnen realiseren. Bij deze opmerkingen wil spreekster het voorlopig laten. De fractie van de P.v.d.A. zal gaarne met deze begroting akkoord gaan en zo mede de verantwoording dragen voor de lijnen, waar langs onder de directe leiding van de Voorzitter de gemeente in 1956 zal v/orden bestuurd. De heer ORANJE sluit zich van harte aan bij de van alle zijden aan de burgemeester en aan het college toegezwaaide lof voor hetgeen door B&W, met het ambtenarencorps daarachter, in het afgelopen jaar in het belang der gemeente is verricht. Bij herha ling heeft spreker kunnen constateren, hoe niet alleen de belangen der gemeente als geheel, maar ook die van de gemeentenaren afzon derlijk de Voorzitter ter harte gaan. 7/at de wethouders betreft, mag men niet vergeten, dat zij raadsleden zijn, doch daarenboven naast hun persoonlijke zaken nog tijd en energie beschikbaar weten te maken om hun veelomvattende en veel arbeidskracht vergende taak als wethouder te vervullen. Voor de wijze waarop en de blij moedigheid waarmede de heren wethouders zich deze offers getroos ten heeft spreker alle respect. Op deze dingen lettende gaat hij het komende jaar tegemoet met het volle vertrouwen, dat het dage lijks bestuur der gemeente in handen is van mannen, die niets on gedaan zullen laten om hun taak naar beste vermogen te vervullen. Toch heeft spreker ook enkele bedenkingen tegen het door het college gevoerde beleid. Zo meent hij, dat het college te vaak tekort schiet in ontvankelijkheid voor hetgeen onder anderen en ook in de raadscommissies leeft. Meer aandacht voor anderen zou het gezag van en het vertrouwen in het college ongetwijfeld ten goede komen. Verder heeft het college in het afgelopen jaar momenten gekend van bedenkelijke zwakte. Wanneer het college zich bij voorbeeld bij de ziektekostenverzekering na vier jaar beraad niet kan opwerken tot een alle partijen bevredigende oplossing en ten slotte te voorschijn komt met een voorstel dat slechts wordt ge dekt docr de overtuiging van een zijner leden en dan nog niet eens van dat lid, dat in de eerste plaats voor het voorstel ver antwoordelijk moest zijn, dan noemt spreker dit zwak en schadelijk voor het gezag van het college en als zodanig te betreuren. Een tweede voorbeeld van zwakte ziet spreker in de weige ring van het college om zich te gedragen overeenkomstig het advies van de Onderwijscommissie inzake de voordracht voor een school hoofd aan de school in de Beetzlaan. Spreker kan deze geste niet anders zien dan als een uiting van vrees om tegenover de raad niet te zullen beschikken over voldoende overtuigingskrachtdie zou kunnen bewijzen, wie de meest verkieslijke van de kandidaten was Immers, de raad heeft van zijn kant nog altijd bewezen voor steekhoudende argumenten gevoelig te zijn. Als het college daar tegenover uit het overleg treedt en naar een machtsmiddel grijpt, - kan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 444