- 22 - RECHTEN "VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL. -1 .851 01.08.7 Uitbreiding verplaatsings- kostenbesluit t.b.v. onderwijzers bij het b.l.o, zulks op verzoek bestuur van Arkel Instituut, al hier OPLEIDING (VORMING) ONDERWIJZEND PERSONEEL. -1.851 01.08.86 Intrekken besluit 26-11-'54 inzake toekenning bijdrage in de door het onderwijzend personeel van de Gr.van Prinstererschool te volgen vernieuwingscursussen COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. -1.851 O4.6 Benoeming van leden der commissie tot wering van schoolverzuim te Soest en Soesterberg 27 juni '55 25 mrt'55 80 49 28 nov. '55 150 ANDERE VERGOEDINGEN ING. DE L.O.WET 1920. -1.851 07-2 Vaststelling getal weke lijkse lesuren vakonderwijs openbare scholen voor het jaar 1955»»»18 jan. '55 5 Vaststelling voorschotten op de exploitatievergoe dingen t.b.v. de bijz.scho len voor het jaar 19559 febr.'55 50 Vaststelling voorschotten op de vergoeding ex art. 101 bis, lid 1, der L.-o. wet 1920 t.b.v. een aantal bijz. scholen25 mrt. '55 46 Vaststelling gemeentelijke vergoeding als bedoeld in art. 101 der L.-o.wet 1920 t.b.v.bijz.scholen voor g.l.o., v.g.l.o. en u.l.o. over 195412 aug. '55 102 Vaststelling gemeentelijke vergoeding als bedoeld in art. 34 Besluit B.L.O.1949 t.b.v. bijz.scholen voor b.l.o. over 195412 aug. '55 102 Vaststelling van de uitga ven van het openbaar onder wijs over 1954 ing.art.55 der L.-o.wet 192029 sept.'55 117 Vaststelling vergoeding ing. art. 101 bis der L»-o.wet 192029 sept.55 117

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 44