- 22 december 1955 -- 201* eigen mening komen, en zich niet verschuilen achter de oudercommissie. Natuurlijk wordt gewaardeerd, wanneer er bij de burgerij medeleven en belangstelling is en men met zijn mening naar voren komt. Daarmee kan zeker rekening worden gehouden. Maar het mag de doorslag niet geven. De doorslag moet geven de mening van het college, dat zijn eigen verantwoordelijkheid draagt en die niet kan afschuiven op an deren. Bij de I.Z.A.-regeling had het college natuurlijk kunnen zeg gen; de organisaties en waarschijnlijk de meerderheid van de raad willen het graag - laten wij het maar voorstellen, dan hebben wij in de raad geen lange discussies en verloopt de zaak vlot. Dat zou ech ter niet waarachtig zijn geweest. De raad zal het ook in de toekomst van dit college niet kunnen verwachten. Dit stelt er veel meer prijs op, dat de raad weet, hoe B&W over de zaken denken en zijn mening te genover die van het college stelt. Wanneer dan het besluit niet is conform het preadvies, is dat helemaal niet erg. Bij de I.Z.A.-re geling heeft het college zelfs, voor het geval de raad het niet zou kunnen volgen, een alternatief in overweging gegeven om een zo vlot mogelijk verloop van de zaak te waarborgen. De heer Schaafsma heeft geïnformeerd hoe het, nu de directeur ziek is, hij Gemeentewerken gaat. Natuurlijk geeft het altijd moeilijk heden en bezwaren, als iemand ziek is, maar door de gezamenlijke in spanning van de anderen verloopt de zaak behoorlijk. Men behoeft zich in ieder geval niet ongerust te maken. De veiligheid van het verkeer heeft op het ogenblik gelukkig de algemene belangstelling. Er is in de Kamer ook reeds over gespro ken. Met dit probleem hangen verschillende zaken samen. In de eerste plaats de verkeersregels, die door de centrale overheid worden vast gesteld. Er is thans sprake van een maximumsnelheid voor bromfietsen. Spreker gelooft wel, dat de meeste verkeersongevallen door bromfiet sen worden veroorzaakt. Het belangrijkste is in het verkeer echter de mentaliteit van de weggebruikersDe Nederlander heeft over het alge-, meen als individualist erg veel moeite om zich in te passen in de al gemene regels van het verkeer en om rekening te houden met de andere weggebruikersDoor een voortdurende verkeersopvoeding en door het voortgaan met verkeerslessen op de scholen moet toch zeker verbetering in deze mentaliteit kunnen worden gebracht. Daarnaast is natuurlijk ook van belang het politietoezicht. De verkeersmoeilijkheden in Soesterberg hebben de aandacht van het gemeentebestuur. Het college hoopt in 1955 met een concreet plan dienaangaande in de raad te komen. De industrialisatie is voor Nederland als geheel inderdaad van groot belang. Daarnaast zal iedere gemeente moeten nagaan, of industri alisatie voor haar van belang is. Er zijn gemeenten, zoals Eindhoven en de plaatsen in de IJmond en langs de Nieuwe Water weg, die geheel in het teken van de industrialisatie staan. Er zijn ook gemeenten, waar men totaal niet aan industrialisatie denkt, hijvoorbeeld de typische landbouw- en veeteeltgemeenten. En er zijn ook gemeenten, die in dit opzicht gemengd zijn. Zo'n gemeente is Soest. Er moet worden gezorgd, dat hier een beperkte industrialisatie plaats heeft. Daarnaast heeft Soest echter eveneens een taak als recreatiegemeente. Er moeten ook gemeenten zijn, waar het Nederlandse volk, en vooral de mensen uit de industriecentra, Tfeer op zijn verhaal kan komen. Dit is zowel voor de lichamelijke als voor de geestelijke volksgezondheid van groot belang.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 454