-- 22 december 1955 -- 203. door het totale bouwvolume kan worden opgevoerd. Over het algemeen speelt deze discussie zich echter af in de technische sfeer, zodat het moeilijk is zich daarover een oordeel te vormen. Eén ding wil spreker evenwel naar voren brengen. Het college meent, dat men met hetzelfde aantal bouwvakarbeiders produktiever kan werken, wanneer de woningbouw zich in deze gemeente niet zo schoksgewijze voltrekt, maar meer continu plaats heeft. De betrokken aannemers kunnen zich dan hierop instellen. Zij kunnen dan de vaste kern van personeel aanhouden. Zij kunnen ook hun hulpmaterialen voor de bouw produktie ver maken, wanneer zij er zeker van zijn, dat zij het gehele jaar in gebruik zijn. De afschrijvingskosten van dit materiaal liggen dan per eenheid woningen lager dan wanneer de aannemer iedere keer moet afwachten, of er al dan niet een grote pluk komt. Dit is een kwestie van organisatie, waarvoor de verantwoorde lijkheid niet bij het gemeentebestuur, doch bij de centrale overheid ligt. De gemeente houdt slechts de hand op en krijgt af en toe wat bouwvolume toegewezen. Dat in deze organisatie verbetering kan worden gebracht, blijkt wel uit de moeilijkheden met de militaire woningen, die de raad in augustus j.1. heeft behandeld. Het betrof een complex woningen, waarvan het grootste gedeelte voor militairen was bestemd. Voor de militaire woningen zou de gemeente een extra bouwvolume krijgen, zoals reeds in maart was toegezegd. In augustus konden de woningen worden gebouwd voor een prijs, die het mogelijk maakt ze te exploiteren. Er is op het ogenblik met de bouw nog niet kunnen worden begonnen. Het ministerie van oorlog heeft na de uitspraak van de raad aan het ministerie van wederopbouw verzocht het voor deze woningen toegezegde bouwvolume door te geven aan de gemeente. Het bouwvolume ging dus van oorlog naar wederopbouw. Wederopbouw verzocht Gedeputeer de Staten deze woningen ten laste te nemen van het provinciale mi gratiecontingent Daarop zeiden Gedeputeerde Staten, dat zij het pro vinciale migratiecontingent naar eigen inzicht verdeelden en dat het niet aanging, daaruit de militaire woningen te nemen. In de praktijk komt het er op neer, dat de minister van wederopbouw hetzelfde con tingent tweemaal heeft uitgegeven; eenmaal aan oorlog voor woningen voor militairen en eenmaal aan Gedeputeerde Staten voor migratiedoel einden. De besprekingen hierover tussen oorlog, wederopbouw en Gede puteerde Staten zijn nog gaande. Intussen zijn er vier maanden ver lopen zonder dat er iets is gebeurd. Dit is wel een staaltje van desintegratie en gemis aan organisatie bij de hogere instanties, waar- door de regelmatige en normale woningbouw schipbreuk lijdt, waardoor de woningen per se duurder uit moeten komen en waardoor het totale aantal woningen, dat in Nederland gebouwd kan worden, wordt geremd. In Soest heeft de nieuwbouw zich aanvankelijk beperkt tot het opvullen van de gaten. Pas nu begint bij het complex op de Eng de bouw van nieuwe wijken een rol te spelen. In Soesterberg was dit ech ter wel reeds het geval. Daar is het aantal woningen praktisch verdub beld, waarbij er inderdaad naar gestreefd is van Soesterberg een gaaf, afgerond dorp te maken. Bij de grote percelen die worden uitgegeven zal worden bekeken, of het van belang is, grond in erfpacht uit te geven. Het ziet er inderdaad naar uit, dat de ambachtsschool er zal komen. Het bestuur hoopt, in september 1957 (de streefdatum) de school te kunnen openen. Getracht zal worden te bevorderen, dat de gemeenteverordenin gen zoveel mogelijk worden nagekomen. Een eigen belastinggebied is de wens van zeer vele gemeenten. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 458