22 december 1955 -- 206. dat heden een brief uitgaat aan de N.V. Matepa, de maatschappij die de vuilverwerkingsinstallatie zal bouwen. In deze brief wordt de Matepa uitgenodigd om met het ingenieursbureau, dat de riool waterzuiveringsinstallatie heeft ontworpen, overleg te plegen over de wijzigingen en bezuinigingen die in het reeds klaar liggende plan moeten worden aangebracht. Spreker verwacht, dat de plannen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie binnen enkele maanden in de raad zullen komen. De plannen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Soesterberg liggen zo goed als besteksklaar op hetzelfde bureau gereed en kunnen dus eveneens binnen enkele maanden aan de raad worden aangeboden. In antwoord aan mevrouw Polet deelt spreker mede, spoedig een overzicht te zullen geven van de nieuwe plannen van Gemeente werken. Deze zullen in de eerste plaats in de Commissie van Open bare Werken worden ter sprake gebracht. De heer A.P. Hilhorst heeft gesproken over het teren van wegen. Deze post slaat echter niet op verbetering van landwegen. Het gemeentebestuur heeft na de oorlog besloten behalve aan de trottoirs ook aan de landwegen aandacht te schenken. Dit is tot nu toe inderdaad geschied en ook in deze begroting is daar reke ning mede gehouden. Ook het tot stand komen van de rioolwater zuiveringsinstallatie en de huisvuilverwerkingsinstallatie zal verbetering van landwegen inhouden. Deze installaties zullen na melijk aan landwegen worden gebouwd, die daardoor moeten worden verbeterd. Daarvoor zal een extra bijdrage van de dienst Land- bouwherstel -worden gevraagd. Hoewel in 1956 de wegen waarschijnlijk niet geteerd behoe ven te worden, bestaat de kans, dat bij strenge vorst en door op- dooi er toch op vele wegen moeilijkheden zullen ontstaan. Spreker zou dit punt even willen aanhouden tot de behandeling van de be groting van Gemeentewerken. Het meest welkom zou het spreker na tuurlijk zijn, wanneer deze kwestie werd opgelost door een extra bedrag ter beschikking van Gemeentewerken te stellen. Daar dit wel onmogelijk zal zijn, kan de oplossing wellicht worden gevonden door het onderdeel trottoirs met 5000,-- of 8000,-- te ver minderen ten behoeve van het onderdeel "teren van wegen". De wethouder DE HAAN merkt op, dat de heer Oranje naar aan leiding van de kwestie van de schoolhoofdbenoeming heeft verklaard zich het recht voor te behouden te allen tijde in openbare zit ting zijn standpunt nog eens uiteen te zetten. Dit recht ond.er- schrijft spreker tenvolle. De zaak ligt echter enigszins anders. Toen de kwestie in de commissie aan de orde kwam, heeft een lid daar het woord niet gevoerd, terwijl hij daarna in openbare zit ting een aantal woorden bezigde, waaruit bleek, dat hij zeer goed in de commissie zijn opmerkingen had kunnen maken, waar dan een antwoord op had kunnen worden gegeven. Daar het desbetreffende lid ook buiten de raad in deze kwestie een zekere activiteit be toonde, meende spreker het recht te hebben om vast te stellen, dat het betoog van dit lid in de openbare vergadering sterk leek op het spreken voor de publieke tribune. Dit heeft niets te maken met de vraag, of het mogelijk is om in de raadsvergadering terug te komen op een in de commissie van bijstand ingenomen standpunt. Ook wanneer een lid in de commissie niet bevredigd is, is het vol komen logisch, dat hij in de raadsvergadering daarop terugkomt. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 464