-- 22 december 1955 -- 207» Het wonderlijke in deze gehele materie is, dat men aan de ene kant hoort, dat het college zwak is geweest, terwijl aan de andere kant wordt gezegd, dat het veel te sterk is geweest. Dit kan spreker niet met elkander rijmen. Door de Voorzitter en wethouder Van Zadel- hoff is reeds uiteengezet, dat het beleid door het gehele college wordt bepaald en niet door één lid van het college afzonderlijk. Er is dan ook geen sprake geweest van drijven van een bepaalde wethouder Wanneer dat het geval was geweest, zouden een minderheids- en een meerderheidsnota zijn verschenen. Het heeft spreker zeer onaangenaam getroffen, dat bepaalde leden van hem de zondebok willen maken. Het lag er in de gewraakte gevallen zeer dik bovenop, dat het voorstellen van het college betrof en niet van een bepaalde wethouder. Spreker zou het op prijs stellen, indien in het vervolg een prettiger accent werd gebruikt. Men behoeft B&W niet te sparen, maar men moet niet zoeken naar een bepaalde persoon als men heel goed weet, dat het het gehele college betreft. De heer SCHAAFSMA is niet volkomen bevredigd door de beantwoor ding van het college. Zijn bezï/aren zijn echter van dien aard, dat hi zich voorlopig bij deze beantwoording kan neerleggen. In antwoord aan de heer Van Zadelhoff zegt spreker nog, dat de mededelingen in de Commissie van Openbare Werken ten dele de aanlei ding zijn geweest tot het stellen van zijn vraag over Gemeentewerken. Deze mededelingen hebben in ieder geval wel de doorslag daartoe ge geven De wethouder VAN ZADELHOFF vindt dan de vraag van de heer Schaafsrna prematuur. Hij heeft deze kwestie niet in de commissiever gadering gebracht om haar met de mantel der liefde te bedekken. Hij heeft integendeel uiteengezet, dat deze zaak volkomen openbaar be handeld zal worden, maar dat eerst een rapport door Gemeentewerken moot worden uitgebracht, opdat het college zijn standpunt kan bepa len, waarna ook de raad zich erover kan uitspreken. Spreker vindt het niet juist, dat de heer Schaafsrna op dit ogenblik deze materie reeds ter sprake heeft gebracht. De heer A.P. HILH0R.ST; U gebruikt een heel soepel woord. Ik zou waarschijnlijk een ander woord hebben gebruikt! Mevrouw POLET-Muslers Ook ik kan uw antwoord niet anders dan zeer zachtzinnig vinden. De heer A.P. HILHORSTs Volkomen juist. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat de heer Schaafsrna zegt in de woningbouwpolitiek terug te vinden de oude leuze van de sociali satie van de grond enz. Daartegen verzet zij zich. Inderdaad stond lang vóór de oorlog de vroegere S.D.A.P. op het standpunt, dat het voor een betere samenleving wenselijk zou zijn, indien de produktie- middelen en de grond gesocialiseerd zouden worden. Politiek is echter niet een voor eens gegeven waarheid. Het is een wetenschap en maakt in de loop der jaren een groeiproces door. Reeds vóór de oorlog drong in de S.D.A.P. de gedachte door, dat het oude standpunt wel zeer verstrekkend was en men niet zo ver behoefde te gaan. Na de oorlog werd de S.D.A.P. opgeheven en door toetreding van grote groe pen andersdenkenden de P.v.d.A. opgericht. Deze partij staat op een geheel ander standpunt en wil beslist niet verder gaan dan sociali satie van de beschikkingsmacht over de voornaamste sectoren. De heer Schaafsrna heeft het doen voorkomen, alsof de gehele woningbouwpolitiek eenzijdig wordt gevoerd door de P.v.d.A. De rege ring is echter samengesteld uit vier partijen, die dus medeverant woordelijk zijn voor het hier gevoerde beleid. Het gaat niet aan, - als -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 466