- 23 - Vaststellen van de 5- jaarlijkse' afrekening over de jaren 1948 t/m 1952 als bedoeld in art. 103 der L.-o.wet 1920 voor de bijz.scho len voor g.l.o., v.g.l.o. en u.l.o Vaststelling bedrag per leerling als bedoeld in art.55Uis van de L.-o.wet 1920 VERGOEDINGEN ING. ART. 13 L.O.WET 1920. -1.851 07-2 Toekenning vergoeding. Toekenning vergoeding Toekenning vergoeding..... Toekenning vergoeding. Toekenning vergoeding GENEESKUNDIGE ZORG OP DE SCHOLEN. -1.851 09.1 Benoeming tweede school arts Bijdrage aan de centrale gemeente in de kosten van de schoolartsendienst 28 nov. 55 22 dec. '55 9 19 29 28 21 febr55 apr 55 sept55 okt. '55 dec. '55 21 dec. '55 22 dec. 55 150 230 30 64 117 142 184/185 187 229 BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. -1.851*24 Vaststelling van het be drag per leerling voor het jaar 1956 als bedoeld in art. 34» lid 4» van het "besluit buitengewoon la ger onderwijs 1949" 22 dec. 55 230 VOORTGEZET -1 .851.3 ONDERWIJS. Toekenning subsidie over 1954 aan het bestuur van de Utr.Chr.Boeren- en Tuindersbond t.b.v.lagere landbouwschool te Baarn... Afwijzing subsidie-aan vrage over het cursusjaar 1953/1954 van de Gelderse Chr.Boeren- en Tuinders- bond te Arnhem t.b.v.Chr. Landbouschool te Putten.. 29 sept55 29 sept55 118 118 SUBSIDIES EN VERGOEDINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS. -1 .851.3 07-2 Subsidie aan de R.K.Ver. Moederschapszorg te Heer len22 dec 55 230

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 46